Organiziranost

Vodstvo zbornice

Predsednik: Marjan Eberlinc

Izvršni direktor: Anton Colarič

Predsednika EZS voli skupščina EZS. Predsednik opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Mandat predsednika traja štiri leti in je vezan na mandat skupščine EZS. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno izvoljena za predsednika.

Upravni odbor

Upravni odbor EZS je organ upravljanja. Šteje največ do 25 predstavnikov članov zbornice, v mandatnem obdobju 2019-2023 jih je 24. Predsednik EZS je po položaju član upravnega odbora in mu predseduje.

Člani upravnega odbora (mandat 2019-2023)

  Ime in priimek Funkcija Naziv podjetja
1 Uroš Blažica Direktor ELEKTRO PRIMORSKA, d.d.
2 Anton Colarič Direktor EZS
3 Marjan Eberlinc Direktor PLINOVODI, d.o.o.
4 Ljubo Germič  Vodja teh. sl. Energetika Maribor
5 Marko Mavec Generalni direktor PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
6 Bojan Horvat Direktor ENERGIJA PLUS, d.o.o.
7 Radovan Jereb Direktor SENG d.o.o.
8 Boris Kupec Pred. uprave ELEKTRO CELJE, d.d.
9 Samo Lozej Direktor ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
10 Tomislav Malgaj Direktor TEB d.o.o. 
11 Aleksander Mervar Direktor ELES D.O.O.
12 Stojan Nikolič Direktor HSE D.O.O.
13 Martin Novšak Direktor GEN ENERGIJA, d.o.o.
14 Dejan Paravan Direktor GEN-I, d.o.o.
15 Karlo Peršolja Direktor BORZEN d.o.o.
16 Alenka Pirc  Dir. financ NEK, d.o.o.
17 Andrej Ribič Pred. uprave ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.
18 Ivan Šmon Direktor ELEKTRO GORENJSKA,  d.o.o.
19 Marko Štrigl Nam. dir. ECE
20 Mitja Tašler Direktor TEŠ, d.o.o.
21 Andrej Tumpej Direktor DEM d.o.o.
22 Andrej Vizjak Vodja službe razvoja in investicij HESS d.o.o.
23 Matjaž Vodušek Direktor SODO d.o.o.
24 Boštjan Vrhovšek Direktor PLINARNA MARIBOR D.D.
25 Milan Žnidaršič  Direktor Komunala Trbovlje
       

 

Člani upravnega odbora (mandat 2015-2019)

Ime Priimek Naziv podjetja
Uroš Blažica ELEKTRO PRIMORSKA, D.D.
Anton Colarič ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Milan Curk PLINARNA MARIBOR, D.D.
Marjan Eberlinc PLINOVODI, D.O.O.
Ludvik Golob PREMOGOVNIK VELENJE, D.D.
Bojan Horvat ENERGIJA PLUS, D.O.O.
Mojca Kert PETROL ENERGETIKA, D.O.O.
Arman Koritnik TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, D.O.O.
Matjaž Marovt HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D.O.O.
Bojan Kumer ELEKTRO ENERGIJA, D.O.O.
Boris Kupec ELEKTRO CELJE, D.D.
Samo Lozej ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.
Bojan Luskovec ELEKTRO GORENJSKA, D.D.
Tomislav Malgaj TERMOELEKTRARNA BRESTANICA, D.O.O.
Aleksander Mervar ELES, D.O.O.
Rudolf Mlinarič NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
Boštjan Napast GEOPLIN, D.O.O.
Martin Novšak GEN ENERGIJA, D.O.O.
Dejan Paravan GEN-I, D.O.O.
Karol Peter Peršolja BORZEN, D.O.O.
Marjan Pintar SOŠKE ELEKTRARNE NOVA G
     

 

Skupščina

Skupščina je najvišji organ EZS. Sestavljajo jo predstavniki vseh članov EZS, ki so izvoljeni v skladu s Statutom EZS in Pravilnikom o volitvah . Skupščina za tekoče leto sprejme program dela in finančni načrt. Mandat skupščine EZS traja štiri leta. Predstavniki članov v skupščini so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni. Mandati upravnega odbora EZS, nadzornega odbora EZS in predsednika EZS so vezani na mandat skupščine EZS.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima 3 člane, ki jih izvoli skupščina EZS. Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje, zakonitost, gospodarnost in pravilnost poslovanja zbornice in o svojem delu poroča skupščini EZS.