Predstavitev

O nas

Energetska zbornica Slovenije (ESZ) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pretežno pridobitne energetske dejavnosti. Energetska zbornica Slovenije (ESZ) torej povezuje in zastopa interese svojih članov.

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je bila ustanovljena 15. junija 2007 in v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana 29. oktobra istega leta. Delovati je začela 1. januarja 2008.

ČLANI

V EZS so včlanjena podjetja – proizvajalci in distributerji energije ter operaterji na trgu plina in elektrike, akademske institucije ter tudi mala in srednja podjetja (MSP).

Kdo lahko postane član EZS? Člani EZS so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem oziroma prebivališčem v RS, ki pretežno opravljajo energetske dejavnosti, dejavnosti povezane z energijsko oskrbo in rabo in druge gospodarske dejavnosti.

NALOGE

Temeljni namen in cilji vseh dejavnosti EZS so prispevati k izboljševanju poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti članov na globalnem trgu ter s tem tudi k rasti in učinkovitosti slovenskega gospodarstva. Naloge EZS vključujejo tudi ekonomsko socialni dialog (EZS ima položaj enega od združenj delodajalcev v Republiki Sloveniji), delo na področju zakonodaje in politike (sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike), informiranje in svetovanje članom, izobraževanje ter organizacijo dogodkov.

Energetska zbornica Slovenije (EZS) samostojno sprejema in uveljavlja stališča svojih članov tako v odnosu do zunanjih deležnikov v Sloveniji in na ravni Evropske unije, sodeluje z uradnimi organi, vključno na sejah odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej zadevajo interese članov EZS. Energetska zbornica Slovenije (EZS) izraža in zastopa tudi druge posebne interese energetskih dejavnosti. Z namenom uresničevanja specifičnih interesov članov lahko EZS sklepa pogodbe o sodelovanju z drugimi organizacijami.

Osebna izkaznica EZS

Energetska zbornica Slovenije

Skrajšano ime: EZS

Sedež: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 5898 269

Elektronski naslov: ezs@ezs.si

Spletni naslov: www.ezs.si

Matična številka: 2341824

Identifikacijska številka za DDV: 50198700

Zavezanec za DDV: DA

Kontakti

Izvršni direktor:

Anton Colarič
T: 01 589 8270
E: anton.colaric@ezs.si


Pomočnica izvršnega direktorja:

mag. Ana Vučina Vršnak
T: 01 589 8266 M: 040 241 963
E: ana.vucina@ezs.si


Tajnica:

Nada Lalovič
T: 01 589 8269
E: nada.lalovic@ezs.si

Organiziranost

Predsednik: Marjan Eberlinc

Izvršni direktor: Anton Colarič

Predsednika EZS voli skupščina EZS. Predsednik opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Mandat predsednika traja štiri leti in je vezan na mandat skupščine EZS. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno izvoljena za predsednika.

Upravni odbor

Upravni odbor EZS je organ upravljanja. Šteje največ do 25 predstavnikov članov zbornice, v mandatnem obdobju 2019-2023 jih je 24. Predsednik EZS je po položaju član upravnega odbora in mu predseduje.

Člani upravnega odbora (mandat 2019-2023)

  Ime in priimek Funkcija Naziv podjetja
1 Uroš Blažica Direktor ELEKTRO PRIMORSKA, d.d.
2 Anton Colarič Direktor EZS
3 Marjan Eberlinc Direktor PLINOVODI, d.o.o.
4 Ljubo Germič  Vodja teh. sl. Energetika Maribor
5 Janez Rošer Direktor PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
6 Bojan Horvat Direktor ENERGIJA PLUS, d.o.o.
7 Radovan Jereb Direktor SENG d.o.o.
8 Boris Kupec Pred. uprave ELEKTRO CELJE, d.d.
9 Samo Lozej Direktor ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
10 Tomislav Malgaj Direktor TEB d.o.o. 
11 Aleksander Mervar Direktor ELES D.O.O.
12 Stojan Nikolič Direktor HSE D.O.O.
13 Martin Novšak Direktor GEN ENERGIJA, d.o.o.
14 Dejan Paravan Direktor GEN-I, d.o.o.
15 Karlo Peršolja Direktor BORZEN d.o.o.
16 Alenka Pirc  Dir. financ NEK, d.o.o.
17 Andrej Ribič Pred. uprave ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.
18 Ivan Šmon Direktor ELEKTRO GORENJSKA,  d.o.o.
19 Marko Štrigl Nam. dir. ECE
20 Mitja Tašler Direktor TEŠ, d.o.o.
21 Andrej Tumpej Direktor DEM d.o.o.
22 Bogdan Barbič  Direktor HESS d.o.o.
23 Stanislav Vojsk V. d. direktorja SODO d.o.o.
24 Boštjan Vrhovšek Direktor PLINARNA MARIBOR D.D.
25 Milan Žnidaršič  Direktor Komunala Trbovlje
       

 

Člani upravnega odbora (mandat 2015-2019)

Ime Priimek Naziv podjetja
Uroš Blažica ELEKTRO PRIMORSKA, D.D.
Anton Colarič ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Milan Curk PLINARNA MARIBOR, D.D.
Marjan Eberlinc PLINOVODI, D.O.O.
Ludvik Golob PREMOGOVNIK VELENJE, D.D.
Bojan Horvat ENERGIJA PLUS, D.O.O.
Mojca Kert PETROL ENERGETIKA, D.O.O.
Arman Koritnik TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, D.O.O.
Matjaž Marovt HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D.O.O.
Bojan Kumer ELEKTRO ENERGIJA, D.O.O.
Boris Kupec ELEKTRO CELJE, D.D.
Samo Lozej ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.
Bojan Luskovec ELEKTRO GORENJSKA, D.D.
Tomislav Malgaj TERMOELEKTRARNA BRESTANICA, D.O.O.
Aleksander Mervar ELES, D.O.O.
Rudolf Mlinarič NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
Boštjan Napast GEOPLIN, D.O.O.
Martin Novšak GEN ENERGIJA, D.O.O.
Dejan Paravan GEN-I, D.O.O.
Karol Peter Peršolja BORZEN, D.O.O.
Marjan Pintar SOŠKE ELEKTRARNE NOVA G
     

 

Skupščina

Skupščina je najvišji organ EZS. Sestavljajo jo predstavniki vseh članov EZS, ki so izvoljeni v skladu s Statutom EZS in Pravilnikom o volitvah . Skupščina za tekoče leto sprejme program dela in finančni načrt. Mandat skupščine EZS traja štiri leta. Predstavniki članov v skupščini so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni. Mandati upravnega odbora EZS, nadzornega odbora EZS in predsednika EZS so vezani na mandat skupščine EZS.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima 3 člane, ki jih izvoli skupščina EZS. Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje, zakonitost, gospodarnost in pravilnost poslovanja zbornice in o svojem delu poroča skupščini EZS.

Povezave

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je samostojna pravna oseba. Ne deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), vendar pa z njo tesno sodeluje.

Člani EZS so bili v preteklosti povezani v okviru GZS Energetske zbornice kot enote GZS. Nekateri člani EZS delujejo tudi v okviru Strateškega sveta za energetski prehod (SSEP) pri GZS in v okviru upravnega odbora GZS, ima pa EZS tudi predstavnike v skupščini GZS. V mandatnem obdobju 2019-2023 so to: Tomislav Malgaj, direktor Termoelektrarne Brestanica (TEB), Mitja Tašler, direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), Drago Polak, direktor Savskih elektrarn Ljubljana (SEL), Darijo Vrabec iz Elektra Primorska.