Aneks št. 1 h KPES

17. 08. 2020

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/2017).

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev:

  • Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc

in

kot stranka na strani delojemalcev:

  • Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Dalmatinova ulica 4 Ljubljana, ki ga zastopa Branko Sevčnikar

sklepata

ANEKS št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/2017).

1. Zneski najnižjih osnovnih plač oziroma izhodiščnih plač, določeni v Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije pod točko 1 (prvi odstavek) se zvišajo za 2% za obdobje od 1.6.2020 do 1.6.2021.

Prvi odstavek točke 1 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije se tako v obdobju od 1.6.2020 do 1.6.2021 glasi:

Najnižje mesečne osnovne plače oziroma izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede v dejavnostih, ki jih zajema ta kolektivna pogodba, znašajo:

Tarifni razredNajnižja osnovna plača oziroma izhodiščna plača
I.612,00 EUR
II.734,40 EUR
III.807,84 EUR
IV.948,60 EUR
V.1.071,00 EUR
VI.1.297,44 EUR
VII.1.676,88 EUR
VIII.2.417,40 EUR
IX.2.754,00 EUR

2. V ostalem delu se Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/2017) skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja. 

Ljubljana, 8.julij 2020            

Predstavnik delojemalcev:                                        Predstavnik delodajalcev:                                     

Sindikat delavcev dejavnosti Slovenije Energetska zbornica energetike Slovenije

predsednik                                                                 predsednik

Branko Sevčnikar                                                      Marjan Eberlinc

*****

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/2017) je objavljen v Uradnem listu RS, št. 109/2020, 10.8.2020.