Sekcija za daljinsko ogrevanje (DO)

Sekcija združuje podjetja daljinske oskrbe s toploto z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji.

OPIS
Sekcija za daljinsko ogrevanje (DO) je bila ustanovljena 7. aprila 2016 z namenom, da združi podjetja s področja dejavnosti daljinske oskrbe s toploto – vroča voda in para (standardna klasifikacija dejavnosti SKD 35.300).

Sekcija za daljinsko ogrevanje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje podjetij, ki so se povezala z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji, ter sodelovanja pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje in predpisov, ki se nanašajo na dejavnost članov sekcije.

  Kontakt:
  ljubo.germic@energetika-mb.si
  ales.cjuha@energetika-lj.si

  Predsedujoči za obdobje 2022 – 2024:
  Predsednik: Ljubo Germič, Energetika Maribor
  Podpredsednik: Aleš Cjuha, Energetika Ljubljana

  Člani:
  11

  AKTUALNO

  • Izdana Uredba o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja

  Vlada RS je 6. julija 2023 sprejela uredbo, ki določa način določitve primernega finančnega nadomestila škode distributerjem toplote, ki jim je bila povzročena zaradi uvedbe najvišje dovoljene višine tarifne postavke za variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce zaradi in v času veljavnosti Uredbe o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja.

  Uredba o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja tako določa pogoje in merila za upravičenost do nadomestila, način izplačila primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode distributerjem toplote, ter organ, ki upravičenost in višino nadomestila ugotavlja (Agencija za energijo), ter organ, ki nadomestilo izplačuje (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo).

  Omejitev, ki je bila določena z Uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja, se nanaša na maksimalni variabilni del cene za gospodinjske odjemalce in na prepoved dviga obstoječe vrednosti te cene, če je le-ta nižja od predpisane. Po zaključku obdobja regulacije cene po Uredbe o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja se upravičenje distributerja toplote ocenjuje na način, da se oceni bistvena škoda, ki nastane kot izpad prihodka zaradi naslova znižanja cene glede na obstoječo ceno oziroma nezmožnost zvišanja predmetne cene glede na ceno, ki jo je distributer samostojno povišal po obdobju predmetne dodatne regulacije z uredbo.

  Izplačila se bodo financirala iz proračuna Republike Slovenije na osnovi Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. (VEČ)

  DELO v 2024

  Sekcija bo v prihodnjem letu izvajala svoje aktivnosti v smeri uresničevanja usmeritev »Primerjalne študije podjetij daljinskega ogrevanja« iz leta 2020 z upoštevanjem sprememb kot odziv na turbulentna dogajanja na področju energetskega sektorja v zadnjem obdobju. 

  Začelo se je investicijsko zahtevno obdobje t. i. pametne in zelene preobrazbe sistemov DO in v podjetjih že tečejo projekti, s katerimi bo transformacija postopno realizirana. S projekti se zasledujeta primarna cilja: izpolnjevanje kriterijev za učinkovitost sistema DO ter povečevanje deleža obnovljivih virov energije (OVE) in odvečne toplote v strukturi proizvodnje toplote. Aktivnosti sekcije bodo usmerjene v identifikacijo, načrtovanje in izvedbo najprimernejših projektnih rešitev ter zagotavljanje možnosti koriščenja finančnih spodbud iz različnih virov in javnih pozivov. Le z ustreznimi finančnimi podporami projektom lahko zagotovimo njihovo realizacijo ob vzdržnih in konkurenčnih cenah toplote.

  V prihodnjem letu se napoveduje začetek prenosa zahtev zakonodajnega svežnja »Pripravljeni na 55«, ki operaterje daljinskih sistemov postavlja pred nove izzive (že omenjena učinkovitost sistemov ter povečanje deleža OVE in odvečne toplote), v nacionalno zakonodajo. V sekciji se bodo aktivno vključevali v javne obravnave zakonodajnih predlogov in usmerjali člane na način, da se bodo sprejele pravilne odločitve za preobrazbo sistemov.

  Sekcija DO bo seveda bo zelo aktivno spremljala posledice visokih cen energentov. V tem kontekstu bo predlagala  in se zavzemala za sprejem ustreznih ukrepov za blažitev posledic energetske draginje za odjemalce.

  Kot ena ključnih usmeritev delovanja sekcije je sodelovanje z različnimi sektorji doma in v tujini. Pomembno pozornost bodo namenili tudi raziskovalno razvojni dejavnosti, zato se bodo kot že do sedaj vključevali v različne razvojne projekte s področja delovanja sekcije.

  V letu 2024 sta predvideni najmanj dve srečanji članov sekcije, na katerih se bodo predstavile aktualne teme s področja daljinskega ogrevanja. Spomladansko srečanje bo volilno, ker se v letu 2024 izteka mandat vodstvu sekcije.