Sekcija za daljinsko ogrevanje (DO)

Sekcija združuje podjetja daljinske oskrbe s toploto z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji.

OPIS
Sekcija za daljinsko ogrevanje (DO) je bila ustanovljena 7. aprila 2016 z namenom, da združi podjetja s področja dejavnosti daljinske oskrbe s toploto – vroča voda in para (standardna klasifikacija dejavnosti SKD 35.300).

Sekcija za daljinsko ogrevanje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje podjetij, ki so se povezala z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji, ter sodelovanja pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje in predpisov, ki se nanašajo na dejavnost članov sekcije.

  Kontakt:
  ljubo.germic@energetika-mb.si
  ales.cjuha@energetika-lj.si

  Predsedujoči za obdobje 2022 – 2024:
  Predsednik: Ljubo Germič, Energetika Maribor
  Podpredsednik: Aleš Cjuha, Energetika Ljubljana

  Člani:
  11

  AKTUALNO

  • Izdana Uredba o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja

  Vlada RS je 6. julija 2023 sprejela uredbo, ki določa način določitve primernega finančnega nadomestila škode distributerjem toplote, ki jim je bila povzročena zaradi uvedbe najvišje dovoljene višine tarifne postavke za variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce zaradi in v času veljavnosti Uredbe o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja.

  Uredba o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja tako določa pogoje in merila za upravičenost do nadomestila, način izplačila primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode distributerjem toplote, ter organ, ki upravičenost in višino nadomestila ugotavlja (Agencija za energijo), ter organ, ki nadomestilo izplačuje (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo).

  Omejitev, ki je bila določena z Uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja, se nanaša na maksimalni variabilni del cene za gospodinjske odjemalce in na prepoved dviga obstoječe vrednosti te cene, če je le-ta nižja od predpisane. Po zaključku obdobja regulacije cene po Uredbe o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja se upravičenje distributerja toplote ocenjuje na način, da se oceni bistvena škoda, ki nastane kot izpad prihodka zaradi naslova znižanja cene glede na obstoječo ceno oziroma nezmožnost zvišanja predmetne cene glede na ceno, ki jo je distributer samostojno povišal po obdobju predmetne dodatne regulacije z uredbo.

  Izplačila se bodo financirala iz proračuna Republike Slovenije na osnovi Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. (VEČ)

  DELO v 2023

  Rdeča nit aktivnosti sekcije je uresničevanje usmeritev »Primerjalne študije podjetij daljinskega ogrevanja« iz leta 2020. S transformacijo energetskega zakona in sprejetjem Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov so v letu 2022 daljinski sistemi ogrevanja dobili svoj samostojni zakonski okvir, v letu 2023 pa sledi implementacija določb zakona. Poleg tega je v postopku sprejemanja že nov zakonodajni sveženj »Pripravljeni na 55«, ki operaterje daljinskih sistemov postavlja pred nove izzive (učinkovitost sistemov ter povečanje deleža obnovljivih virov energije in odvečne toplote). V sekciji bodo aktivno spremljali prenašanje novih zahtev v nacionalno zakonodajo in usmerjali člane na način, da se bodo sprejele pravilne odločitve za preobrazbo sistemov. Aktivnosti sekcije bodo usmerjene tudi v zagotavljanje možnosti koriščenja finančnih spodbud iz Načrta za okrevanje in odpornosti (NOO) po pandemiji ter prehoda v zeleno gospodarstvo (večletni finančni okvir 2021–2027). Sekcija DO bo seveda tudi spremljala posledice zaradi nenadnih in enormno visokih povišanj cen energentov ter se zavzemala za sprejem ustreznih ukrepov za blažitev posledic za odjemalce.

  V letu 2023 sta predvideni najmanj dve srečanji članov sekcije, na katerih se bodo  predstavile aktualne teme s področja daljinskega ogrevanja.  

  PROJEKT KEEPWARM: 

  Velja omeniti še projekt KeepWarm (https://keepwarmeurope.eu), katerega cilj je podpora sistemom DO pri prenovah, povečanju učinkovitosti in prehodu na obnovljive vire energije (OVE). Med sistemi DO članov EZS sta v projekt kot pilotna sistema vključena dva sistema DO, Velenje in Slovenj Gradec, vsebina projekta pa tudi odlično naslavlja prizadevanja sekcije. Projekt KeepWarm je del programa EU Obzorje 2020.

   

   

   

   

   

   

  Na fotografiji od leve: predsednik Sekcije za DO Ljubo Germič, nekdanji izvršni direktor EZS Anton Colarič in podpredsednik Sekcije za DO Aleš Cjuha