ENERGETSKA ZBORNICA
SLOVENIJE

Z združevanjem energetskih organizacij ustvarjamo skupno vizijo za napredno nizkoogljično slovensko družbo.

Združuje nas energija

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki na trgu samostojno opravljajo pretežno pridobitne energetske dejavnosti. Energetska zbornica Slovenije (EZS) torej povezuje in zastopa interese svojih članov.

V Energetski zbornici Slovenije delujejo naslednje sekcije:

EURELETRIC

Sekcija se ukvarja z razvojem in konkurenčnostjo električne industrije in pri napredku družbe promovira vlogo nizkoogljične proizvodnje električne energije.

DALJINSKO OGREVANJE

Sekcija združuje podjetja daljinske oskrbe s toploto z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji.

IPET

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu se ukvarja z učinkovito izmenjavo podatkov na energetskem trgu in promovira uporabo odprtih standardov za izmenjavo podatkov.

SVDEE

Sekcija združuje dobavitelje električne energije in skrbi za izmenjavo mnenj, medsebojno informiranje in sodelovanje članov na področju reguliranih energetskih dejavnosti.

SAEE

SAEE združuje člane Mednarodnega združenja za energetsko ekonomiko (International Association for Energy Economics – IAEE), ki ima sedež v Clevelandu, Ohio, ZDA.

SNK WEC

Najmlajša sekcija EZS sodeluje s Svetovnim energetskim svetom (World Energy Council – WEC), vključno pri projektu svetovne energetske trileme (World Energy Trilemma).

Energetski prehod

Energetski prehod pomeni prehod z energetskega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih, na sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije (OVE).

Energija_Slovenije_naslovnica

Energija Slovenije

Energija Slovenije prinaša nekaj bistvenih informacij o energiji v svetu, predvsem pa se osredotoči na energijo oziroma energetiko v Sloveniji: kaj je zanjo značilno, kakšna je uvozna odvisnost, kakšna je energetska mešanica države, v katerih okvirih deluje slovenska energetika, kakšen je širši kontekst in s katerimi omejitvami pri snovanju napredne, nizkoogljične družbe se spopadamo kot država.

Zadnje novice

Slovenija bo z rabo premoga prenehala leta 2033

Slovenija bo z rabo premoga prenehala leta 2033

Vlada sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga Vlada je 13. januarja 2022 sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Sprejem Strategije in čim hitrejši začetek njenega...

Prioritete dela sekcij EZS v letu 2022

Prioritete dela sekcij EZS v letu 2022

V okviru EZS deluje šest sekcij in vse načrtujejo dejavno leto 2022. Preverite, kaj se pričakuje v tem letu in kakšne bodo prednostne naloge sekcij EZS. Sekcija Eurelectric Člani slovenske Sekcije Eurelectric se redno udeležujejo sestankov delovnih skupin v okviru...

Aneks št. 2 h KPES

Aneks št. 2 h KPES

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006) kot stranka na strani delodajalcev: – Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc, in kot stranka na strani delojemalcev: – Sindikat...

prijavi se na novičnik EZS

Novice EZS predstavljajo najbolj celovit pregled energetskega dogajanja!

Pogosta vprašanja

Koga predstavlja EZS?

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pretežno pridobitne energetske dejavnosti. Energetska zbornica Slovenije (EZS) torej povezuje in zastopa interese svojih članov, ki so tako ali drugače povezani z energetiko.

Kdo so člani EZS?

V EZS so včlanjena večinoma podjetja – proizvajalci in distributerji energije ter operaterji na trgu plina in elektrike, tudi mala in srednja podjetja (MSP), člani pa prihajajo tudi iz akademske sfere.

Kdo lahko postane član EZS?

Člani EZS so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem oziroma prebivališčem v RS, ki pretežno opravljajo energetske dejavnosti, dejavnosti povezane z energijsko oskrbo in rabo in druge gospodarske dejavnosti.

Od kdaj deluje EZS?

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je bila ustanovljena 15. junija 2007 in v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana 29. oktobra istega leta. Delovati je začela 1. januarja 2008.

Za kaj si prizadeva EZS?

Temeljni namen in cilji vseh dejavnosti EZS so prispevati k izboljševanju poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti članov na globalnem trgu ter s tem tudi k rasti in učinkovitosti slovenskega gospodarstva. Naloge EZS vključujejo tudi ekonomsko socialni dialog (EZS ima položaj enega od združenj delodajalcev v Republiki Sloveniji), delo na področju zakonodaje in politike (sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike), informiranje in svetovanje članom, izobraževanje ter organizacijo dogodkov.

Katere so konkretne naloge EZS?

Energetska zbornica Slovenije (EZS) samostojno sprejema in uveljavlja stališča svojih članov tako v odnosu do zunanjih deležnikov v Sloveniji in na ravni Evropske unije, sodeluje z uradnimi organi, vključno na sejah odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej zadevajo interese članov EZS. EZS izraža in zastopa tudi druge posebne interese energetskih dejavnosti. Z namenom uresničevanja specifičnih interesov članov lahko EZS sklepa pogodbe o sodelovanju z drugimi organizacijami.

Ali je EZS samostojna zbornica?

Da. Samostojno deluje od leta 2008.

Kako je EZS povezana z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS)?

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je samostojna pravna oseba. Ne deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), vendar pa z njo tesno sodeluje. Člani EZS so bili v preteklosti povezani v okviru GZS Energetske zbornice kot enote GZS. Nekateri člani EZS delujejo tudi v okviru Strateškega sveta za energetski prehod (SSEP) pri GZS, ima pa EZS tudi predstavnike v skupščini GZS. V mandatnem obdobju 2019-2023 so to: Tomislav Malgaj, direktor Termoelektrarne Brestanica (TEB), Mitja Tašler, direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), Drago Polak, direktor Savskih elektrarn Ljubljana (SEL), Darijo Vrabec iz Elektra Primorska.

Kakšna so stališča EZS do aktualnih energetskih vprašanj?

Stališča EZS sprejema Upravni odbor EZS. Po vsakem zasedanju UO objavljamo ključna stališča na tej spletni strani. Povezave do stališč:
glede podnebnih in energetskih vprašanj,
do Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), do izstopa iz premoga, do svežnja Pripravljeni na 55 ter JEK2, do visokih cen energentov.

Vas zanima še kaj?

V kolikor še razmišljate, ali bi postali naš član, ali pa vas zanimajo dodatne informacije o našem delovanju, nam lahko pošljete elektronsko sporočilo.