Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET)

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu se ukvarja z učinkovito izmenjavo podatkov na energetskem trgu in promovira uporabo odprtih standardov za izmenjavo podatkov.

 

K včlanitvi v sekcijo vabimo vsa zainteresirana podjetja s področja trga z električno energijo in trga z zemeljskim plinom, saj se lahko z enakimi pravicami sekciji pridružijo tudi druge pravne osebe in organizacije, ki delujejo ali imajo interes na slovenskem energetskem trgu in niso podpisnice ustanovne pogodbe. Novi člani bodo k sekciji pristopili s podpisom aneksa k pogodbi o ustanovitvi sekcije.

OPIS

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) deluje od leta 2010. Takrat je sekcija nastala na temelju Delovne skupine za učinkovito izmenjavo podatkov na trgu z električno energijo (UIPTEE). Sekcija IPET je bila ustanovljena zaradi potrebe po učinkoviti izmenjavi podatkov na energetskem trgu, pri čemer postajajo vedno bolj aktualna vprašanja glede razvoja informacijske infrastrukture, ki bi omogočila nemoteno poslovanje vseh udeležencev trga.

Sekcija IPET promovira uporabo odprtih standardov za izmenjavo podatkov, ki bi omogočili poenotenje pristopov v informatizaciji procesov izmenjave podatkov med vsemi udeleženci na trgu na podlagi učinkovitega in standardiziranega modela. Sekcija želi s svojim delom tudi prispevati k pravilni strateški usmeritvi udeležencev energetskih trgov za celovito reševanje problemov, povezanih z izmenjavo podatkov, in za dolgoročno zagotovitev uspešnega, učinkovitega ter preglednega delovanja energetskih trgov. Sekcija IPET želi v okviru svojih ciljev določiti ključne podatke, nosilce in skrbnike podatkov, podatkovne tokove ter opis procesov izmenjave podatkov.

 

  Kontakt:

  ezs@ezs.si

  Predsednik:
  Boštjan Topolovec, ELES: bostjan.topolovec@eles.si

  Podpredsednika:
  David Copič, Borzen: david.copic@borzen.si
  Saša Krašna Halilagič, GEN-I: Sasa.KrasnaHalilagic@gen-i.si

  Člani:
  16 aktivnih članov in 2 člana opazovalca

  Aktualno

  Za leto 2024 bodo aktivnosti sekcije osredotočene predvsem na podporo in komunikacijo med člani in deležniki za naloge, ki so že zapisane v zakonih in podzakonskih aktih za trg z električno energijo in stopijo v veljavo ter izvedbo v letu 2024. Mednje sodijo prvenstveno:

  • pričetek leta 2024 bo zaznamovalo delo na prehodu količin gospodinjskih odjemalcev iz preostalega diagrama v merjen diagram za bilančni obračun,
  • s pričetkom leta 2024 se pričakuje tudi uveljavitev spremenjenega obračuna viškov samooskrb z letnim obračunom za bilančni obračun,
  • uvedba novega obračuna omrežnine,
  • spremenjena Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE),
  • pričakuje se operativna uvedba deljene dobave in postopna vključitev operaterjev zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) v enotno vstopno točko nacionalnega podatkovnega vozlišča (EVTNPV);
  • spremljanje in oblikovanje stališč glede morebitnih regulativnih sprememb na področju delovanja neodvisnih agregatorjev.

  Za uspešno izvedbo že določenih nalog v letu 2024 si bo Sekcija IPET prizadevala biti povezovalni člen med člani in njihovimi različnimi vlogami ter izkoristiti izkušnje,  znanje, dobre prakse ter medsebojno zaupanje, pridobljeno pri delu in realizaciji projektov v preteklih letih. Normativne naloge na področju predpisov bo Sekcija IPET v 2024 izvajala samo v ožjem, nujnem obsegu. Do sedaj še nobeno leto ni bilo tako intenzivno na področju uvajanja sprememb, kot bo leto 2024, zato bo sekcija večina dela in časa v tem letu namenila izvedbenim nalogam na področju izmenjavi podatkov na trgu z električno energijo. Sekcija se bo kot vselej zavzemala, da bi vsi deležniki lahko dosegli potrebne spremembe v izmenjavi podatkov na trgu in na ta način primerno prispevali k skupnemu cilju uspešne uvedbe vseh predvidenih sprememb v letu 2024.