Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET)

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu se ukvarja z učinkovito izmenjavo podatkov na energetskem trgu in promovira uporabo odprtih standardov za izmenjavo podatkov.

K včlanitvi v sekcijo vabimo vsa zainteresirana podjetja s področja trga z električno energijo in trga z zemeljskim plinom, saj se lahko z enakimi pravicami sekciji pridružijo tudi druge pravne osebe in organizacije, ki delujejo ali imajo interes na slovenskem energetskem trgu in niso podpisnice ustanovne pogodbe. Novi člani bodo k sekciji pristopili s podpisom aneksa k pogodbi o ustanovitvi sekcije.

OPIS

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) deluje od leta 2010. Takrat je sekcija nastala na temelju Delovne skupine za učinkovito izmenjavo podatkov na trgu z električno energijo (UIPTEE). Sekcija IPET je bila ustanovljena zaradi potrebe po učinkoviti izmenjavi podatkov na energetskem trgu, pri čemer postajajo vedno bolj aktualna vprašanja glede razvoja informacijske infrastrukture, ki bi omogočila nemoteno poslovanje vseh udeležencev trga.

Sekcija IPET promovira uporabo odprtih standardov za izmenjavo podatkov, ki bi omogočili poenotenje pristopov v informatizaciji procesov izmenjave podatkov med vsemi udeleženci na trgu na podlagi učinkovitega in standardiziranega modela. Sekcija želi s svojim delom tudi prispevati k pravilni strateški usmeritvi udeležencev energetskih trgov za celovito reševanje problemov, povezanih z izmenjavo podatkov, in za dolgoročno zagotovitev uspešnega, učinkovitega ter preglednega delovanja energetskih trgov. Sekcija IPET želi v okviru svojih ciljev določiti ključne podatke, nosilce in skrbnike podatkov, podatkovne tokove ter opis procesov izmenjave podatkov.

Sekcija je član evropskega foruma za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike ebIX (European forum for energy Business Information eXchange – ebIX), ki razvija in standardizira procese elektronske izmenjave podatkov na energetskem trgu in pri svojem delu upošteva usmeritve Evropske unije. Predstavniki sekcije aktivno sodelujejo v več projektnih skupinah ebIX. Cilji včlanitve v ebIX so predvsem izmenjava informacij in izkušenj, uporaba standardiziranih modelov procesov izmenjave podatkov in metodologij, analiza primerov dobre prakse, razvoj, optimizacija in standardizacija uporabe elektronske izmenjave podatkov v energetiki.

 

  Kontakt:

  ezs@ezs.si
  Predsednik:
  Boštjan Topolovec, ELES: bostjan.topolovec@eles.si

   

  Podpredsednik:

  David Copič, Borzen: david.copic@borzen.si

  Člani:

  16 aktivnih članov in 2 člana opazovalca

  Aktualno

   V letu 2023 bo delovanje sekcije osredotočeno na spremljanje izvedbe sprememb, ki stopijo v veljavo z začetkom leta. Z letom 2023 bodo negospodinjski odjemalci z močjo do 43 kW prešli v merjeni odjem, ob enem pa se nadaljujejo priprave za nadaljnje širjenje nabora prevzemno-predajnih mest, ki se jih bo postopno vključevalo v merjeni odjem. Sekcija bo tudi spremljala vpliv uvedbe merilne točke in novih Pravil za delovanje trga z električno energijo, ki prinašajo nov model bilančnega obračuna s prehodom na enojno ceno, ter prenovljene metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema. Sekcija bo aktivno spremljala in se opredeljevala do prihajajočih novosti na energetskem trgu. V letu 2023 se bo namreč nadaljevalo sprejemanje področne zakonodaje za prenos zakonodajnih svežnjev Čista energija (Clean Energy Package), Pripravljeni na 55 in REPowerEU, kar prinaša številne novosti in prilagoditve (trg prožnosti in umeščanje neodvisnega agregatorja, nove vloge na trgu: aktivni odjemalec, skupnosti itd.). Sekcija IPET se bo glede predlaganih sprememb prvenstveno odzivala s stališči in predlogi za zagotovitev ustreznega in učinkovitega podatkovnega okolja. Prav tako bo sekcija po potrebi obravnavala vidike povezane z izmenjavo podatkov v kontekstu prihajajočega omrežnega kodeksa (pravil) za kibernetsko varnost v energetskem sektorju in posodobljene Direktive (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (NIS2) upoštevaje deležnike v obsegu direktive in pravil in statusom implementacije. Sekcija bo tudi spremljala regulativno področje EU glede dostopa do podatkov o merjenju in porabi električne energije, ki ga bo Evropska komisija v kratkem naslovila z Uredbo o zahtevah glede medobratovalnosti ter nediskriminatornih in preglednih postopkih dostopa do merilnih podatkov in podatkov o porabi.