Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (SVDEE)

Sekcija združuje dobavitelje električne energije in skrbi za izmenjavo mnenj, medsebojno informiranje in sodelovanje članov na področju reguliranih energetskih dejavnosti.

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (SVDEE) združuje družbe, ki izvajajo elektroenergetsko dejavnost s področja dobave električne energije.

Člani sekcije se s podpisom pogodbe izrecno zavezujejo, da bodo spoštovali pravila konkurenčnega prava in da se bodo pri delovanju sekcije izogibali vsem ravnanjem, ki bi v kakršnikoli obliki povzročali ali bi lahko povzročili kršitve zakonodaje, zlasti s področja konkurenčnega prava. Člani sekcije sodelujejo na področjih, ki se dotikajo problematike vseh, denimo dopolnitve zakonodaje, oblikujejo stališča glede tržnih dejavnosti, sodelujejo z različnimi energetskimi institucijami v državi, skupaj oblikujejo dobre prakse v primerih, kjer se trg še razvija ipd.

OPIS
Sekcija je bila ustanovljena 7. februarja 2018.

Člani Sekcije za vprašanja dobaviteljev električne energije so: 

 • E 3 d.o.o.
 • ECE d.o.o.
 • Elektro Energija d.o.o.
 • Elektro Maribor Energija plus d.o.o.
 • Energetika Ljubljana d.o.o.
 • GEN-I d.o.o.
 • HEP Energija d.o.o.
 • Petrol d.d.
 • SunContract d.o.o.
 • HEP energija d.o.o.

 

 Cilji sekcije so:

 • skrb za vzajemno združevanje dobaviteljev električne energije z namenom, da se oblikuje forum za profesionalno diskusijo,
 • izmenjava mnenj, medsebojno informiranje in sodelovanje članov na področju reguliranih energetskih dejavnosti,
 • usklajevanje in zastopanje skupnih in splošnih interesov in stališč članov Sekcije pri pripravi predpisov s strani državnih organov in drugih pristojnih oseb ali institucij, ki urejajo področje elektroenergetike ter drugih predpisov, ki se v izhodišču sklicujejo na energetsko področje,
 • aktivno sodelovanje pri zakonodajnih postopkih ter postopkih povezanih z (de)regulacijo trga,
 • skupno nastopanje pred institucijami Evropske unije (EU),
 • sprejemanje in posredovanje iniciativ in predlogov državnim organom, državnim institucijam in drugim osebam,
 • uveljavljanje kakovosti, dobrih poslovnih običajev in poslovne etike na področju dejavnosti Sekcije,
 • povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.

Kontakt:
sebastijan.roudi@ece.si
bojan.horvat@energijaplus.si

Predsednik:
mag. Sebastijan Roudi, direktor ECE

Podpredsednik:
mag. Bojan Horvat, direktor družbe Energija Plus

Člani:
10

 

AKTUALNO

V letu 2024 bo še naprej področje delovanja povezano z izzivi zaradi delne regulacije drobnoprodajnih cen električne energije za gospodinjstva, uvedbe t. i. omrežninskega akta in s tem večtarifnega obračunavanja omrežnine in energije, zelo verjetno pa bodo aktualna tudi druga področja, povezana z regulativo, kot je prehod t. i. »nemerjenih« odjemalcev med merjene in s tem veliko spremembo t. i. »preostalega diagrama« oziroma obvladovanja področja nakupa električne energije. Sekcija SVDEE bo pozorno spremljala in tudi sodelovala pri sprejemanju zakonodaje, da bo za končne odjemalce ustrezno poskrbljeno.

Še naprej se pričakuje, da bo Sekcija SVDEE veliko v stiku s pristojnimi ministrstvi (predvsem z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo – MOPE) in drugimi institucijami na trgu z energenti.

Ostale vsebine, kot so denimo že omenjena sprememba na področju preostalega diagrama, obravnava samooskrbnih elektrarn z letnim obračunom in njihov vpliv na dobavitelje električne energije, bodo obravnavane sproti.

OKTOBER 2020:

Kot odgovor na javno posvetovanje Agencije za energijo glede trga prožnosti objavljamo prispevek SVDEE – predlog modela centralne entitete:

(NEODVISNI) AGREGATOR NA SLOVENSKIH TRGIH ELEKTRIČNE ENERGIJE – AKTUALNI VIDIKI: Vpliv na dobavitelje in predlog rešitve