ENERGETSKA ZBORNICA
SLOVENIJE

Z združevanjem energetskih organizacij ustvarjamo skupno vizijo za napredno nizkoogljično slovensko družbo.

Osebna
izkaznica

Kontakti

Organiziranost

Pravni temelji
delovanja

Kolektivni
pogodbi

Povezave

O nas

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb z dejavnostjo (samostojnih podjetnikov), ki na trgu samostojno opravljajo pretežno pridobitne energetske dejavnosti. Energetska zbornica Slovenije (EZS) torej povezuje in zastopa interese svojih članov.

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je bila ustanovljena 15. junija 2007 in v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana 29. oktobra istega leta. Delovati je začela 1. januarja 2008.

ČLANI

V EZS so včlanjena podjetja – proizvajalci in distributerji energije ter operaterji na trgu plina in elektrike, akademske institucije ter tudi mala in srednja podjetja (MSP).

Kdo lahko postane član EZS? Člani EZS so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem oziroma prebivališčem v RS, ki pretežno opravljajo energetske dejavnosti, dejavnosti povezane z energijsko oskrbo in rabo in druge gospodarske dejavnosti.

NALOGE

Temeljni namen in cilji vseh dejavnosti EZS so prispevati k izboljševanju poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti članov na globalnem trgu ter s tem tudi k rasti in učinkovitosti slovenskega gospodarstva. Naloge EZS vključujejo tudi ekonomsko socialni dialog (EZS ima položaj enega od združenj delodajalcev v Republiki Sloveniji), delo na področju zakonodaje in politike (sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike), informiranje in svetovanje članom, izobraževanje ter organizacijo dogodkov.

Energetska zbornica Slovenije (EZS) samostojno sprejema in uveljavlja stališča svojih članov tako v odnosu do zunanjih deležnikov v Sloveniji in na ravni Evropske unije, sodeluje z uradnimi organi, vključno na sejah odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej zadevajo interese članov EZS. Energetska zbornica Slovenije (EZS) izraža in zastopa tudi druge posebne interese energetskih dejavnosti. Z namenom uresničevanja specifičnih interesov članov lahko EZS sklepa pogodbe o sodelovanju z drugimi organizacijami.

Osebna izkaznica EZS

Energetska zbornica Slovenije

Skrajšano ime: EZS
Sedež: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 5898 269

Elektronski naslov: ezs@ezs.si
Spletni naslov: ezs.si

Matična številka: 2341824
Identifikacijska številka za DDV: 50198700
Zavezanec za DDV: DA

Kontakti

Izvršna direktorica:

mag. Ana Vučina Vršnak

T: 01 589 8266
E: ana.vucina@ezs.si

Glavna pisarna:

Eni Cerar
T: 01 589 8269
E: eni.cerar@ezs.si

icamag.ddVodstvo zbornice

Predsednik: Marjan Eberlinc

Izvršna direktorica: Ana Vučina Vršnak

Predsednika EZS voli skupščina EZS. Predsednik opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Mandat predsednika traja štiri leti in je vezan na mandat skupščine EZS. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno izvoljena za predsednika.

 

Upravni odbor

Upravni odbor EZS je organ upravljanja. Šteje največ do 25 predstavnikov članov. Predsednik EZS in izvršni direktor EZS sta po položaju člana UO, predsednik UO tudi predseduje.

 

Člani upravnega odbora (mandat 2019-2023)

1

Uroš Blažica

Direktor

ELEKTRO PRIMORSKA, d.d.

2

mag. Ana Vučina Vršnak

Izvršna direktorica

EZS

3

Marjan Eberlinc

Direktor

PLINOVODI, d.o.o.

4

Ljubo Germič

Vodja teh. sl.

ENERGETIKA MARIBOR, d.o.o.

5

dr. Janez Rošer

Gen. direktor

PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.

6

Bojan Horvat

Direktor

ENERGIJA PLUS, d.o.o.

7

Radovan Jereb

Direktor

SENG, d.o.o.

8

Boris Kupec

Pred. uprave

ELEKTRO CELJE, d.d.

9

Samo Lozej

Direktor

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.

10

Tomislav Malgaj

Direktor

TEB, d.o.o.

11

mag. Aleksander Mervar

Direktor

ELES, d.o.o.

12

dr. Viktor Vračar

Direktor

HSE, d.o.o.

13

Martin Novšak

Direktor

GEN ENERGIJA, d.o.o.

14

mag. Bojan Kumer

Dir. za str. iniciative

GEN-I, d.o.o.

15

Martin Bratanič

Direktor

BORZEN d.o.o.

16

Alenka Pirc

Dir. financ

NEK, d.o.o.

17

mag. Andrej Ribič

Pred. uprave

ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.

18

dr. Ivan Šmon

Direktor

ELEKTRO GORENJSKA,  d.o.o.

19

mag. Sebastijan Roudi

Direktor

ECE, d.o.o.

20

Mitja Tašler

Direktor

TEŠ, d.o.o.

21

Andrej Tumpej

Direktor

DEM, d.o.o.

22

Bogdan Barbič

Direktor

HESS, d.o.o.

23

mag. Stanislav Vojsk

Direktor

SODO, d.o.o.

24

Boštjan Vrhovšek

Direktor

PLINARNA MARIBOR, d.d.

25

Tomaž Trotovšek

Direktor

KOMUNALA TRBOVLJE, d.o.o.

 

Člani upravnega odbora (mandat 2015-2019)

 

Ime

Priimek

Naziv podjetja

Uroš

Blažica

ELEKTRO PRIMORSKA, D.D.

Anton

Colarič

ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Milan

Curk

PLINARNA MARIBOR, D.D.

Marjan

Eberlinc

PLINOVODI, D.O.O.

Ludvik

Golob

PREMOGOVNIK VELENJE, D.D.

Bojan

Horvat

ENERGIJA PLUS, D.O.O.

Mojca

Kert

PETROL ENERGETIKA, D.O.O.

Arman

Koritnik

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, D.O.O.

Matjaž

Marovt

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D.O.O.

Bojan

Kumer

ELEKTRO ENERGIJA, D.O.O.

Boris

Kupec

ELEKTRO CELJE, D.D.

Samo

Lozej

ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.

Bojan

Luskovec

ELEKTRO GORENJSKA, D.D.

Tomislav

Malgaj

TERMOELEKTRARNA BRESTANICA, D.O.O.

Aleksander

Mervar

ELES, D.O.O.

Rudolf

Mlinarič

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.

Boštjan

Napast

GEOPLIN, D.O.O.

Martin

Novšak

GEN ENERGIJA, D.O.O.

Dejan

Paravan

GEN-I, D.O.O.

Karol Peter

Peršolja

BORZEN, D.O.O.

Marjan

Pintar

SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA, D.O.O.

 

Skupščina

Skupščina je najvišji organ EZS. Sestavljajo jo predstavniki vseh članov EZS, ki so izvoljeni v skladu s Statutom EZS in Pravilnikom o volitvah . Skupščina za tekoče leto sprejme program dela in finančni načrt. Mandat skupščine EZS traja štiri leta. Predstavniki članov v skupščini so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni. Mandati upravnega odbora EZS, nadzornega odbora EZS in predsednika EZS so vezani na mandat skupščine EZS.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima 3 člane, ki jih izvoli skupščina EZS. Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje, zakonitost, gospodarnost in pravilnost poslovanja zbornice in o svojem delu poroča skupščini EZS.

 

 

Povezave

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je samostojna pravna oseba. Ne deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), vendar pa z njo tesno sodeluje.

Člani EZS so bili v preteklosti povezani v okviru GZS Energetske zbornice kot enote GZS. Nekateri člani EZS delujejo tudi v okviru Strateškega sveta za energetski prehod (SSEP) pri GZS in v okviru upravnega odbora GZS, ima pa EZS tudi predstavnike v skupščini GZS. V mandatnem obdobju 2019-2023 so to: Tomislav Malgaj, direktor Termoelektrarne Brestanica (TEB), Mitja Tašler, direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), Drago Polak, direktor Savskih elektrarn Ljubljana (SEL), Darijo Vrabec iz Elektra Primorska.