ENERGETSKA ZBORNICA
SLOVENIJE

Z združevanjem energetskih organizacij ustvarjamo skupno vizijo za napredno nizkoogljično slovensko družbo.

Osebna
izkaznica

Kontakti

Organiziranost

Pravni temelji
delovanja

Kolektivni
pogodbi

Povezave

O nas

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb z dejavnostjo (samostojnih podjetnikov), ki na trgu samostojno opravljajo pretežno pridobitne energetske dejavnosti. Energetska zbornica Slovenije (EZS) torej povezuje in zastopa interese svojih članov.

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je bila ustanovljena 15. junija 2007 in v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana 29. oktobra istega leta. Delovati je začela 1. januarja 2008.

ČLANI

Kdo lahko postane član EZS? Člani EZS so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem oziroma prebivališčem v RS, ki pretežno opravljajo energetske dejavnosti, dejavnosti povezane z energijsko oskrbo in rabo in druge gospodarske dejavnosti.

V EZS so včlanjena podjetja – proizvajalci in distributerji energije ter operaterji na trgu plina in elektrike, akademske institucije ter tudi mala in srednja podjetja (MSP). Register članov najdete tukaj.

NALOGE

Temeljni namen in cilji vseh dejavnosti EZS so prispevati k izboljševanju poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti članov na globalnem trgu ter s tem tudi k rasti in učinkovitosti slovenskega gospodarstva. Naloge EZS vključujejo tudi ekonomsko socialni dialog (EZS ima položaj enega od združenj delodajalcev v Republiki Sloveniji), delo na področju zakonodaje in politike (sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike), informiranje in svetovanje članom, izobraževanje ter organizacijo dogodkov.

Energetska zbornica Slovenije (EZS) samostojno sprejema in uveljavlja stališča svojih članov tako v odnosu do zunanjih deležnikov v Sloveniji in na ravni Evropske unije, sodeluje z uradnimi organi, vključno na sejah odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej zadevajo interese članov EZS. Energetska zbornica Slovenije (EZS) izraža in zastopa tudi druge posebne interese energetskih dejavnosti. Z namenom uresničevanja specifičnih interesov članov lahko EZS sklepa pogodbe o sodelovanju z drugimi organizacijami.

Osebna izkaznica EZS

Energetska zbornica Slovenije

Skrajšano ime: EZS
Sedež: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 5898 269

Elektronski naslov: ezs@ezs.si
Spletni naslov: ezs.si

Matična številka: 2341824
Identifikacijska številka za DDV: 50198700
Zavezanec za DDV: DA

Kontakti

Glavna pisarna:

Eni Cerar

T: 01 589 8269
E: eni.cerar@ezs.si

Izvršna direktorica:

mag. Ana Vučina Vršnak

T: 01 589 8266
E: ana.vucina@ezs.si

Svetovalka:

Urša Brodnik

T: 01 589 8270
E: ursa.brodnik@ezs.si

Svetovalka:

Sara Gregl

T: 01 589 8270
E: sara.gregl@ezs.si

Vodstvo zbornice

Predsednik: mag. Aleksander Mervar od 7. junija 2023 (2023-2027)

Izvršna direktorica: mag. Ana Vučina Vršnak

Predsednika EZS voli skupščina EZS. Predsednik opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Mandat predsednika traja štiri leti in je vezan na mandat skupščine EZS. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno izvoljena za predsednika.

 

Upravni odbor

Upravni odbor EZS je organ upravljanja. Šteje največ do 25 predstavnikov članov. Predsednik EZS in izvršni direktor EZS sta po položaju člana UO, predsednik UO tudi predseduje.

Člani upravnega odbora (mandat 2019-2023)

1

Marjan Eberlinc*

Direktor

PLINOVODI, d.o.o.

2

Bogdan Barbič

Direktor

HESS, d.o.o.

3

Uroš Blažica

Predsednik uprave

ELEKTRO PRIMORSKA, d.d.

4

Ljubo Germič

Vodja teh. sl.

ENERGETIKA MARIBOR, d.o.o.

5

mag. Marko Mavec

Generalni direktor

PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.

6

Bojan Horvat

Namestnik direktorja

ENERGIJA PLUS, d.o.o.

7

Mitja Gorjan

Generalni direktor

SENG, d.o.o.

8

Boris Kupec

Predsednik uprave

ELEKTRO CELJE, d.d.

9

Samo Lozej

Direktor

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.

10

Tomislav Malgaj

Direktor

TEB, d.o.o.

11

mag. Aleksander Mervar

Direktor

ELES, d.o.o.

12

dr. Tomaž Štokelj

Direktor

HSE, d.o.o.

13

Martin Novšak

Svetovalec gen. dir.

GEN ENERGIJA, d.o.o.

14

Mojca Kert

Direktorica prodaje

GEN-I, d.o.o.

15

Borut Rajer

Direktor

BORZEN d.o.o.

16

Alenka Pirc

Direktorica financ

NEK, d.o.o.

17

mag. Vekoslav Korošec

Predsednik uprave

ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.

18

dr. Ivan Šmon

Predsednik uprave

ELEKTRO GORENJSKA,  d.o.o.

19

mag. Sebastijan Roudi

Direktor

ECE, d.o.o.

20

dr. Viktor Vračar

Generalni direktor

TEŠ, d.o.o.

21

mag. Damjan Seme

Generalni direktor

DEM, d.o.o.

22

Igor Glušič

Direktor

KOMUNALA TRBOVLJE, d.o.o.

23

 mag. Marko Mavec

Direktor

Premogovnik Velenje, d.o.o.

24

Boštjan Vrhovšek

Direktor

PLINARNA MARIBOR, d.d.

25

mag. Ana Vučina Vršnak*

Izvršna direktorica

EZS

 * Po položaju, skladno s 33. členom Statuta EZS.

Člani upravnega odbora (mandat 2023-2027)

1

mag. Aleksander Mervar*

Direktor

ELES, d.o.o.

2

Mojca Kert

Direktorica

BORZEN d.o.o.

3

mag. Damjan Seme

Generalni direktor

DEM, d.o.o.

4

mag. Sebastijan Roudi

Direktor

ECE, d.o.o.

5

Boris Kupec

Predsednik uprave

ELEKTRO CELJE, d.d.

6

Samo Žolger

Direktor

ELEKTRO ENERGIJA, d.o.o.

7

dr. Ivan Šmon

Predsednik uprave

ELEKTRO GORENJSKA,  d.o.o.

8

Urban Likozar

Predsednik uprave

ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.

9

Tatjana Vogrinec Burgar

Predsednica uprave

ELEKTRO MARIBOR, d.d.

10

Uroš Blažica

Predsednik uprave

ELEKTRO PRIMORSKA, d.d.

11

Samo Lozej

Direktor

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.

12

Ljubo Germič

Svetovalec direktorja

ENERGETIKA MARIBOR, d.o.o.

13

Alan Perc

Direktor

ENERGIJA PLUS, d.o.o.

14

dr. Dejan Paravan 

Generalni direktor

GEN, d.o.o.

15

Andreja Zupan

Članica uprave

GEN-I, d.o.o.

16

Zlatko Paska

Izvršni direktor trženja

GEOPLIN, d.o.o.

17

dr. Tomaž Štokelj

Predsednik uprave

HSE, d.o.o.

18

Gorazd Pfeifer

Predsednik uprave

NEK, d.o.o.

19

Mitja Kastelic

Član uprave

PETROL, d.d.

20

Marjan Eberlinc

Generalni direktor

PLINOVODI, d.o.o.

21

mag. Uroš Koselj

Direktor

SEL, d.o.o.

22

Mitja Gorjan

Direktor

SENG, d.o.o.

23

mag. Stanislav Vojsk

Direktor

SODO, d.o.o.

24

Mitja Tašler

Direktor

TEŠ, d.o.o.

25

mag. Ana Vučina Vršnak*

Izvršna direktorica

EZS

 * Po položaju, skladno s 33. členom Statuta EZS.

 

Skupščina

Skupščina je najvišji organ EZS. Sestavljajo jo predstavniki vseh članov EZS, ki so izvoljeni v skladu s Statutom EZS in Pravilnikom o volitvah . Skupščina za tekoče leto sprejme program dela in finančni načrt. Mandat skupščine EZS traja štiri leta. Predstavniki članov v skupščini so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni. Mandati upravnega odbora EZS, nadzornega odbora EZS in predsednika EZS so vezani na mandat skupščine EZS.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima 3 člane, ki jih izvoli skupščina EZS. Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje, zakonitost, gospodarnost in pravilnost poslovanja zbornice in o svojem delu poroča skupščini EZS.

Povezave

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je samostojna pravna oseba. Ne deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), vendar pa z njo tesno sodeluje (člani EZS so bili v preteklosti povezani v okviru GZS Energetske zbornice kot enote GZS), na primer:

  • Predsednik EZS je član upravnega odbora GZS.
  • EZS ima štiri predstavnike v 100-članski skupščini GZS. V mandatnem obdobju 2023-2027 so to: Tomaž Štokelj (HSE), Samo Žolger (Elektro energija), Alenka Erker Lozinšek (DEM) in Vanja Bogolin (GEN energija).
  • Nekateri predstavniki članov EZS so člani Strateškega sveta za energetski prehod (SSEP) pri GZS.