ENERGETSKA ZBORNICA
SLOVENIJE

Z združevanjem energetskih organizacij ustvarjamo skupno vizijo za napredno nizkoogljično slovensko družbo.

Osebna
izkaznica

Kontakti

Organiziranost

Pravni temelji
delovanja

Kolektivni
pogodbi

Povezave

O nas

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb z dejavnostjo (samostojnih podjetnikov), ki na trgu samostojno opravljajo pretežno pridobitne energetske dejavnosti. Energetska zbornica Slovenije (EZS) torej povezuje in zastopa interese svojih članov.

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je bila ustanovljena 15. junija 2007 in v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana 29. oktobra istega leta. Delovati je začela 1. januarja 2008.

ČLANI

V EZS so včlanjena podjetja – proizvajalci in distributerji energije ter operaterji na trgu plina in elektrike, akademske institucije ter tudi mala in srednja podjetja (MSP).

Kdo lahko postane član EZS? Člani EZS so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem oziroma prebivališčem v RS, ki pretežno opravljajo energetske dejavnosti, dejavnosti povezane z energijsko oskrbo in rabo in druge gospodarske dejavnosti.

NALOGE

Temeljni namen in cilji vseh dejavnosti EZS so prispevati k izboljševanju poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti članov na globalnem trgu ter s tem tudi k rasti in učinkovitosti slovenskega gospodarstva. Naloge EZS vključujejo tudi ekonomsko socialni dialog (EZS ima položaj enega od združenj delodajalcev v Republiki Sloveniji), delo na področju zakonodaje in politike (sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike), informiranje in svetovanje članom, izobraževanje ter organizacijo dogodkov.

Energetska zbornica Slovenije (EZS) samostojno sprejema in uveljavlja stališča svojih članov tako v odnosu do zunanjih deležnikov v Sloveniji in na ravni Evropske unije, sodeluje z uradnimi organi, vključno na sejah odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej zadevajo interese članov EZS. Energetska zbornica Slovenije (EZS) izraža in zastopa tudi druge posebne interese energetskih dejavnosti. Z namenom uresničevanja specifičnih interesov članov lahko EZS sklepa pogodbe o sodelovanju z drugimi organizacijami.

Osebna izkaznica EZS

Energetska zbornica Slovenije

Skrajšano ime: EZS
Sedež: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 5898 269

Elektronski naslov: ezs@ezs.si
Spletni naslov: ezs.si

Matična številka: 2341824
Identifikacijska številka za DDV: 50198700
Zavezanec za DDV: DA

Kontakti

Izvršni direktor:

Anton Colarič
T: 01 589 8270
E: anton.colaric@ezs.si

Pomočnica izvršnega direktorja:

mag. Ana Vučina Vršnak
T: 01 589 8266 M: 040 241 963
E: ana.vucina@ezs.si

Tajnica:

Nada Lalovič
T: 01 589 8269
E: nada.lalovic@ezs.si

Vodstvo zbornice

Predsednik: Marjan Eberlinc

Izvršni direktor: Anton Colarič

Predsednika EZS voli skupščina EZS. Predsednik opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Mandat predsednika traja štiri leti in je vezan na mandat skupščine EZS. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno izvoljena za predsednika.

Upravni odbor

Upravni odbor EZS je organ upravljanja. Šteje največ do 25 predstavnikov članov zbornice, v mandatnem obdobju 2019-2023 jih je 24. Predsednik EZS je po položaju član upravnega odbora in mu predseduje.

Člani upravnega odbora (mandat 2019-2023):

Ime in priimek Funkcija Naziv podjetja
1 Uroš Blažica Direktor ELEKTRO PRIMORSKA, d.d.
2 Anton Colarič Direktor EZS
3 Marjan Eberlinc Direktor PLINOVODI, d.o.o.
4 Ljubo Germič Vodja teh. sl. Energetika Maribor
5 Janez Rošer Generalni direktor PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
6 Bojan Horvat Direktor ENERGIJA PLUS, d.o.o.
7 Radovan Jereb Direktor SENG d.o.o.
8 Boris Kupec Pred. uprave ELEKTRO CELJE, d.d.
9 Samo Lozej Direktor ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
10 Tomislav Malgaj Direktor TEB d.o.o.
11 Aleksander Mervar Direktor ELES D.O.O.
12 Dr. Viktor Vračar Direktor HSE D.O.O.
13 Martin Novšak Direktor GEN ENERGIJA, d.o.o.
14 Bojan Kumer Direktor prodaje GEN-I, d.o.o.
15 Martin Bratanič Direktor BORZEN d.o.o.
16 Alenka Pirc Direktor financ NEK, d.o.o.
17 Andrej Ribič Pred. uprave ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.
18 Ivan Šmon Direktor ELEKTRO GORENJSKA, d.o.o.
19 Marko Štrigl Nam. dir. ECE
20 Mitja Tašler Direktor TEŠ, d.o.o.
21 Andrej Tumpej Direktor DEM d.o.o.
22 Bogdan Barbič Direktor HESS d.o.o.
23 Stanislav Vojsk Direktor SODO d.o.o.
24 Boštjan Vrhovšek Direktor PLINARNA MARIBOR D.D.
25 Milan Žnidaršič Direktor Komunala Trbovlje

Člani upravnega odbora (mandat 2015-2019)

Povezave

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je samostojna pravna oseba. Ne deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), vendar pa z njo tesno sodeluje.

Člani EZS so bili v preteklosti povezani v okviru GZS Energetske zbornice kot enote GZS. Nekateri člani EZS delujejo tudi v okviru Strateškega sveta za energetski prehod (SSEP) pri GZS in v okviru upravnega odbora GZS, ima pa EZS tudi predstavnike v skupščini GZS. V mandatnem obdobju 2019-2023 so to: Tomislav Malgaj, direktor Termoelektrarne Brestanica (TEB), Mitja Tašler, direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), Drago Polak, direktor Savskih elektrarn Ljubljana (SEL), Darijo Vrabec iz Elektra Primorska.