Aneks št. 1 h KPPS

06. 06. 2022

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006) kot stranka na strani delodajalcev:

– Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc,

in

kot stranki na strani delojemalcev:

– Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, ki ga zastopa Peter Bršek, 

– Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), Trg mladosti 6, 3320 Velenje, ki ga zastopa Asmir Bećarević,

sklepajo

A n e k s   š t.   1

h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije

(Uradni list RS, št. 32/2019 in 34/2019)

1. člen

Podpisniki Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 32/2019 in 34/2019) ugotavljajo, da na podlagi lastne pisne izjave z dne 12. 11. 2021 Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE Slovenije) ni več podpisnik Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije in s tem tudi ni podpisnik Aneksa št. 1 k tej kolektivni pogodbi.

2. člen

(1) Zneski najnižjih mesečnih osnovnih plač za polni delovni čas, določeni v Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 32/2019 in Uradni list RS, št. 34/2019; v nadaljevanju Tarifna priloga), se z dnem 1. 6. 2022 zvišajo za 4,6 %.

(2) Tarifna priloga se v točki I. spremeni tako, da se glasi:

» (1) Najnižje mesečne osnovne plače za polni delovni čas, za 40-urni delovni teden in za posamezne tarifne razrede v dejavnosti, ki jo navaja ta kolektivna pogodba, od 1. 6. 2022 znašajo:

Tarifni razredOsnovna mesečno bruto plača (EUR)
I.627,60
II.753,12
III.828,43
IV.972,78
V.1.098,30
VI.1.330,51
VII.1.700,80
VIII.2.290,74
IX.2.728,18

(2) Pogodbeni stranki se o znesku najnižjih osnovnih plač in o politiki plač po tej kolektivni pogodbi dogovorita enkrat letno, najpozneje do konca meseca novembra. Pri usklajevanju se kot podlago upošteva uradne podatke Statističnega urada Republike Slovenije o rasti cen življenjskih potrebščin (stopnja inflacije) in ekonomsko stanje v dejavnosti premogovništva in gospodarstvu Republike Slovenije za celotno obdobje, ki ni bilo zajeto ob zadnji uskladitvi najnižjih osnovnih plač.

(3) Če do dogovora iz prejšnjega odstavka do konca novembra ne pride, se znesek najnižjih osnovnih plač s 1. 12. v primeru rasti cen življenjskih potrebščin (stopnja inflacije) poveča za 85 % oziroma v primeru negativne rasti zniža za 15 % rasti cen življenjskih potrebščin, v celotnem obdobju, ki ni bilo zajeto ob zadnji uskladitvi najnižjih osnovnih plač do 1. 10. tekočega leta.

(4) V skladu z dogovorom iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena so posamezni delodajalci, za katere velja ta kolektivna pogodba, dolžni z reprezentativnimi sindikati pri delodajalcu dogovoriti politiko plač za naslednje leto, pri čemer, poleg osnov iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, upoštevajo uspešnost poslovanja in ekonomske kazalce delodajalca.«

3. člen

V ostalem delu se Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja.

Velenje in Ljubljana, 10. 5. 2022    

Predstavniki delojemalcev:  
Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS)
Peter Bršek      
Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES)
Asmir Bećarević    
Predstavnik delodajalcev:                                      
Energetska zbornica Slovenije
Marjan Eberlinc
predsednik

*****

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 32/2019 in 34/2019) je objavljen v Uradnem listu RS, št. 079/2022, 3.6.2022.