Aneks št. 2 h KPES

03. 01. 2022

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006) kot stranka na strani delodajalcev:

– Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc,

in

kot stranka na strani delojemalcev:

– Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Branko Sevčnikar,

sklepata

A n e k s   š t.   2

h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije

(Uradni list RS, št. 41/2017)

1. člen

(1) Zneski najnižjih osnovnih plač oziroma izhodiščnih plač, določeni v Aneksu št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 109/2020), se zvišajo za 1,1 % za obdobje od 1. 1. 2022 dalje.

(2) Prvi odstavek točke 1 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/2017) se tako v obdobju od 1. 1. 2022 dalje glasi:

Najnižje mesečne osnovne plače oziroma izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede v dejavnostih, ki jih zajema Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije, znašajo:

Tarifni razredNajnižja osnovna plača oziroma izhodiščna plača (EUR)
I.618,73
II.742,48
III.816,73
IV.959,03
V.1.082,78
VI.1.311,71
VII.1.695,33
VIII.2.443,99
IX.2.784,29

2. člen

V ostalem delu se Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja.

Ljubljana, 23. december 2021    

Predstavnik delojemalcev:  
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije  
Branko Sevčnikar predsednik
Predstavnik delodajalcev:  
Energetska zbornica Slovenije    
Marjan Eberlinc predsednik

*****

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/2017) je objavljen v Uradnem listu RS, št. 204/2021, 28.12.2021.