Aneks št. 2 h KPPS

19. 06. 2023

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev:

– Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc,

in kot stranka na strani delojemalcev:

– Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, ki ga zastopa Peter Bršek,

sklepata

A N E K S   Š T.   2 

h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 32/19 in 34/19)

Besedilo Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije se v točki II.b »Nadomestilo deputata« spremeni tako, da se k obstoječemu besedilu:

»Nadomestilo deputata se izplača v letni višini 600 € bruto na zaposlenega. Izplačilo se izvaja mesečno po dvanajstinah. Delavcu izplačilo pripada za vsak polni mesec zaposlitve.«

doda drugi odstavek z naslednjo vsebino:

»V koledarskem letu 2023 se nadomestilo deputata, v soglasju z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu, izplača v višini najmanj 200 EUR na zaposlenega. Razlika do višine iz predhodnega odstavka se izplača po določilih veljavnega Splošnega akta o plačah oziroma podjetniški kolektivni pogodbi v družbah, za katere velja ta kolektivna pogodba.«

2. člen

V ostalem delu se Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja.

Ljubljana, dne 7. junija 2023

Predstavnik delojemalcev: 
Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS

Peter Bršek 
predsednik
Predstavnik delodajalcev: 
Energetska zbornica Slovenije 
Marjan Eberlinc 
predsednik

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 12. 6. 2023 izdalo potrdilo št. 02047-14/2005-27 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 27/5.

*****

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 32/2019 in 34/2019) je objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/2023, 16.6.2023.