Aneks št. 3 h KKPS

21. 12. 2023

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev:

  • Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Aleksander Mervar,

in kot stranka na strani delojemalcev:

  • Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, ki ga zastopa Peter Bršek,

sklepata

ANEKS ŠT. 3 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 32/19 in nasl.)

1. člen 

Ta aneks se sklepa zaradi spremembe besedila o jubilejni nagradi, najnižjih mesečnih osnovnih plačah in nadomestilu deputata.

2. člen

Stranki se s tem aneksom dogovorita:

  • besedilo prvega odstavka 103. člena Kolektivne pogodbe Premogovništva Slovenije se s 1. 1. 2024 spremeni tako, da se besedilo »v premogovništvu za preteklo leto:« nadomesti z besedilom:

»za preteklo leto v družbi, ki je izmed vseh družb s podeljeno koncesijo za opravljanje premogovniške dejavnosti v preteklem koledarskem letu izkazala najvišji promet na letni ravni:«

  • besedilo Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije se v prvem odstavku točke I »Najnižje osnovne plače« spremeni tako, da se besedilo prvega odstavka nadomesti z besedilom:
  • Najnižje mesečne osnovne plače za poln delovni čas, za 40-urni delovni teden in za posamezne tarifne razrede v dejavnosti, ki jo navaja ta kolektivna pogodba, se s 1. 12. 2023 zvišajo za 6,4 % in znašajo:
Tarifni razredOsnovna mesečna bruto plača
I.704,09 EUR
II.844,91 EUR
III.929,40 EUR
IV.1.091,34 EUR
V.1.232,16 EUR
VI.1.492,68 EUR
VII.1.908,09 EUR
VIII.2.569,94 EUR
IX.3.060,69 EUR
  • besedilo Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije se v drugem odstavku točke II. b »Nadomestilo deputata« spremeni tako, da se besedilo drugega odstavka nadomesti z besedilom:

»Nadomestilo deputata lahko delodajalec v soglasju z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu od 1. 1. 2024 dalje izplača v nižjem znesku, vendar ne manj od 120 EUR bruto na zaposlenega letno, ki se izplačuje mesečno po dvanajstinah. Razlika do višine iz predhodnega odstavka se izplača po določilih veljavnega Splošnega akta o plačah oz. podjetniški kolektivni pogodbi v družbah, za katere velja ta kolektivna pogodba.«

3. člen

V ostalem delu se besedilo Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije s Tarifno prilogo ne spreminja.

Aneks prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Velenje in Ljubljana, dne 13. decembra 2023

Predstavnik delojemalcev:                                     Predstavnik delodajalcev:

Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS)    Energetska zbornica Slovenije (ZDS)  

 Peter Bršek                                                       Aleksander Mervar

 predsednik                                                               predsednik

*****

Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 32/19 in nasl.) je objavljen v Uradnem listu RS, št. 129/2023, 20.12.2023.