Aneks št. 3 h KPES

06. 06. 2022

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006) kot stranka na strani delodajalcev: 

– Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc, 

in 

kot stranka na strani delojemalcev: 

– Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Branko Sevčnikar, 

sklepata 

A n e k s   š t.   3 

h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije 

(Uradni list RS, št. 41/2017) 

1. člen 

(1) Zneski najnižjih osnovnih plač oziroma izhodiščnih plač, določeni v Aneksu št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 204/2021), se zvišajo za 2,5 % za obdobje od 1. 6. 2022 dalje. 

(2) Prvi odstavek točke 1 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/2017) se tako v obdobju od 1. 6. 2022 dalje glasi: 

Najnižje mesečne osnovne plače oziroma izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede v dejavnostih, ki jih zajema Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije, znašajo: 

Tarifni razred Najnižja osnovna plača oziroma izhodiščna plača (EUR) 
I. 634,20 
II. 761,04 
III. 837,14 
IV. 983,01 
V. 1109,85 
VI. 1344,50 
VII. 1737,71 
VIII. 2505,09 
IX. 2853,90 

2. člen 

V ostalem delu se Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja.  

Ljubljana, 19. maj 2022      

Predstavnik delojemalcev:  
Sindikat delavcev dejavnosti  energetike Slovenije   
Branko Sevčnikar predsednik 
Predstavnik delodajalcev:                                       
Energetska zbornica Slovenije    
Marjan Eberlinc  predsednik 

*****

Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/2017) je objavljen v Uradnem listu RS, št. 079/2022, 3.6.2022.