Aneks št. 4 h KPES

22. 12. 2022

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev:

– Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc,

in

kot stranka na strani delojemalcev:

– Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Branko Sevčnikar,
sklepata

Aneks št. 4

h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije

(Uradni list RS, št. 41/17)

1. člen

(1) Zneski najnižjih osnovnih plač oziroma izhodiščnih plač, določeni v Aneksu št. 3 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 79/22), se zvišajo za 4% za obdobje od 1. 1. 2023 dalje.

(2) Prvi odstavek točke 1 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17) se tako v obdobju od 1. 1. 2023 dalje glasi:

Najnižje mesečne osnovne plače oziroma izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede v dejavnostih, ki jih zajema Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije, znašajo:

Tarifni razredNajnižja osnovna plača oziroma izhodiščna plača (EUR)
I.659,57
II.791,48
III.870,63
IV.1022,33
V.1154,24
VI.1398,28
VII.1807,22
VIII.2605,29
IX.2968,06

2. člen
V ostalem delu se Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja.

Ljubljana, dne 12. decembra 2022    

Predstavnik delojemalcev:  
Sindikat delavcev dejavnosti  energetike Slovenije   
Branko Sevčnikar predsednik 
Predstavnik delodajalcev:                                       
Energetska zbornica Slovenije    
Marjan Eberlinc  predsednik 

*****

Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/2017) je objavljen v Uradnem listu RS, št. 159/2022, 21.12.2022.