Aneks št. 5 h KPES

19. 06. 2023

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev:

– Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc,

in

kot stranka na strani delojemalcev:

– Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Mitja C. Fabjan,

sklepata

A N E K S   Š T.   5 

h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17)

1. člen

(1) Zneski najnižjih osnovnih plač oziroma izhodiščnih plač, določeni v Aneksu št. 4 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 159/22), se zvišajo za 4,2 % za obdobje od 1. 7. 2023 dalje.

(2) Prvi odstavek točke 1 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17) se tako v obdobju od 1. 7. 2023 dalje glasi:

Najnižje mesečne osnovne plače oziroma izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede v dejavnostih, ki jih zajema Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije, znašajo:

Tarifni razredNajnižja osnovna plača oziroma izhodiščna plača (EUR)
I.687,27
II.824,72
III.907,20
IV.1065,27
V.1202,72
VI.1457,01
VII.1883,12
VIII.2714,72
IX.3092,72

2. člen

V ostalem delu se Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja.

Ljubljana, dne 7. junija 2023

Predstavnik delojemalcev: 
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije 
Mitja C. Fabjan 
predsednik
Predstavnik delodajalcev: 
Energetska zbornica Slovenije 
Marjan Eberlinc 
predsednik

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 12. 6. 2023 izdalo potrdilo št. 02047-15/2005-34 o tem, da je Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 28/7.

*****

Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/2017) je objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/2023, 16.6.2023.