Aneks št. 6 h KPES

23. 06. 2024

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006) kot stranka na strani delodajalcev:

– Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik mag. Aleksander Mervar,

in

kot stranka na strani delojemalcev:

– Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa dr. Mitja C. Fabjan,

sklepata

A n e k s   š t.   6

h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije

(Uradni list RS, št. 41/2017)

1. člen

(1) Zneski najnižjih osnovnih plač oziroma izhodiščnih plač, določeni v Aneksu št. 5 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 64/2023), se zvišajo za 4,4 % za obdobje od vključno 1. 6. 2024 dalje.

(2) Prvi odstavek točke 1 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/2017) se tako v obdobju od vključno 1. 6. 2024 dalje glasi:

Najnižje mesečne osnovne plače oziroma izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede v dejavnostih, ki jih zajema Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije, znašajo:

Tarifni razredNajnižja osnovna plača oziroma izhodiščna plača (v EUR)
I.717,51
II.861,01
III.947,11
IV.1.112,14
V.1.255,64
VI.1.521,12
VII.1.965,98
VIII.2.834,16
IX.3.228,80

2. člen

V ostalem delu se Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja.

Ljubljana, 12. junij 2024    

Predstavnik delojemalcev:  
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije  
dr. Mitja C. Fabjan
predsednik
Predstavnik delodajalcev:                                      
Energetska zbornica Slovenije    
mag. Aleksander Mervar
predsednik

*****

Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/2017) je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2024, 21.6.2024.