Minister Kumer s člani UO EZS o težkih pogajanjih glede OVE in referendumu glede JEK2

06. 03. 2024

V sredo, 6. marca 2024, je zasedal Upravni odbor (UO) Energetske zbornice Slovenije (EZS). Potekala je razprava z ministrom za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanom Kumrom o aktualnih temah, med drugim o zakonodaji, ki jo pripravlja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) na področju energetike, o ciljih glede obnovljivih virov energije (OVE) za Slovenijo ter o jedrski energiji. 

  • Jedrska energija

Na MOPE se intenzivno ukvarjajo z jedrsko energijo in njeno uporabo v Sloveniji. Prihodnji teden se zaključuje medresorsko usklajevanje vsebine Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji in nato takoj sledi obravnava na Vladi RS. »S tem bomo dobili dokument, ki bi ga že morali imeti,« je poudaril minister in dodal, da bo ta dokument tudi podlaga za referendumsko vprašanje. Slednje pa še ni določeno in bo po besedah ministra predstavljalo nek politični kompromis.

  • Cilji glede OVE

Medtem ko je Slovenija pri ciljih energetske učinkovitosti nad povprečjem EU, je pri ciljih OVE med podpovprečnimi v EU. »Čakajo nas naporna pogajanja z Evropsko komisijo,« napoveduje Kumer. Pričakovanja Bruslj, izražena že pred tremi leti, so namreč 37 % OVE v Sloveniji do leta 2030, ker bi s tem ujeli povprečje EU, po zadnjih informacijah – tudi v luči želje Evropskega parlamenta po večjih ambicijah – pa je govora že o 46 % OVE. Ob vseh naravnih danostih in ob hkratni prenovi zakonodaje o umeščanju infrastrukturnih objektov v prostor, bi v drugi polovici trenutnega desetletja lažje umeščali velike sončne, vetrne … elektrarne v prostor. Pri ciljih se pričakuje vsaj minimalni dvig iz 27 na 30 %, težko pa se Slovenija v tem trenutku po njegovem zaveže cilju, višjemu od 35 %.

  • Zakonodaja v pripravi

EU je sicer zajel »cunami« spremenjenih zakonodajnih predlogov, tudi na področju energetike – uredb in direktiv, do katerih prihaja po tem, ko se je morala Unija prednostno ukvarjati s krizo v Ukrajini. »Potrebno je spreminjat oz. prilagajati nacionalno zakonodajo in čaka nas veliko dela,« je tudi poudaril minister.

Energetski zakon (EZ-2) je bil denimo na Vladi RS sprejet decembra lani, vendar je stranka NSi želela sprožiti referendum. Sedaj MOPE upa, da bo zakon uveljavljen čimprej , saj je pomemben za ljudi, za mnoge deležnike in tudi za člane EZS, z njim bi denimo “pohiritili” časovnico izvajanja ukrepov, kot je denimo vprašanje nadomestil dobaviteljem.

Do konca marca MOPE načrtuje, da bo poslal v javno obravnavo dva zakona: spremenjeno direktivo OVE in URE na evropskem nivoju – gre za spremenjeno direktivo o spodbujanju rabe obnovljivih virih energije in novelo, s katero bodo dopolnili zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.

Junija oziroma še pred parlamentarni počitnicami bodo poslali v Bruselj nadgradnjo oziroma posodobitev NEPN. Decembra so pripravili verzijo 3.0 in pa tudi okoljsko poročilo. Pri NEPN se začenja že zelo kmalu medresorsko usklajevanje. Ključno pri NEPN je to, da koncept  ostane enak, hud izziv  pa bo pri ciljih OVE.

Konec leta ali na začetku leta načrtujejo na MOPE še novelo zakona o URE in oskrbi z električno energijo. Drugo leto jih čaka  t. i. plinski paket (biogoriva, metan..) in novela zakona o oskrbi s toploto. Vse navedeno pomeni na nek način prenovitev celotne energetske zakonodaje.

V razpravi s člani UO EZS so se postavila vprašanja, kako pospešiti vlaganja v OVE in tudi večje energetske objekte. Minister je pojasnil, da si resnično želijo skrajšati pripravo razpisov na največ 3-4 mesece, bo pa treba subvencije narediti »privlačne«. Člani UO so menili, da Slovenija potrebuje nov sistem subvencij, denimo pogodbe za razliko (contract for difference), kar predvideva zakonodaja EU in kar imajo tudi v Veliki Britaniji. Po besedah ministra Kumra bo to tudi tema na prihodnjem sestanku krizne skupine, ki jo vodi. Problem po njegovem ni toliko v zakonski osnovi, ker je slednjo relativno lahko pripraviti, temveč je izziv popolna prenova sistema subvencioniranja.

*****

Komuniciranje EZS glede projekta JEK 2

Upravni odbor Energetske zbornice Slovenije se je seznanil s statusom projekta drugega jedrskega bloka (JEK2) v Sloveniji. UO EZS se je seznanil tudi s pripravljalnimi aktivnostmi, ki vodijo do sprejema ustrezne investicijske odločitve o tem projektu, ki je eden izmed prednostnih naložb slovenske energetike tako z vidika doseganja čim višje energetske samozadostnosti države kot tudi z vidika razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema.

EZS želi v energetskem dialogu z raznoliko javnostjo deliti celovite informacije o projektu JEK2, ki jih lahko posreduje le družba GEN energija. UO EZS je vzel na znanje prizadevanja GEN energije za celovito obveščanje javnosti o statusu in aktivnostih na projektu JEK2, kar bo omogočilo širši vpogled in razumevanje projekta, o katerem se bodo v Republiki Sloveniji odločali državljani na referendumu.

*****

Socialni dialog

Upravni odbor je obravnaval tudi področje socialnega dialoga. Seznanil se je s pogajanji in zahtevami Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE Slovenije) v okviru Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije (KPES) po zvišanju plač.

*****

Letna konferenca energije na kvadrat E2ZS

EZS 14. maja letos organizira Konferenco energije na kvadrat E2ZS. Letna konferenca energije na kvadrat E2ZS je zasnovana kot edinstvena platforma, kjer se bodo srečali vsi ključni deležniki, ki soustvarjajo sedanjost in prihodnost energetike v Sloveniji. Poseben poudarek bo tudi na sekcijah EZS, saj bomo na konferenco povabili najvidnejše predstavnike svetovnih in evropskih združenj, kot sta denimo Združenje evropske elektroindustrije Eurelectric in Svetovni energetski svet (World Energy Council – WEC). Na dogodku bomo z vrhunskimi domačimi in tujimi strokovnjaki razpravljali o najaktualnejših temah: elektrifikacija in izzivi e-desetletja, razogljičenje in uporaba fosilnih goriv, pomen jedrske energije, izkušnja in pogledi iz Nemčije, ki je za Slovenijo največji gospodarski partner in tista država, ki jo največkrat analiziramo in komentiramo. Dogodek bo priložnost za vsa energetska vprašanja, tudi tista, ki jih morda različni deležniki ne upajo postaviti na glas iz najrazličnejših razlogov.

Prijave bodo mogoče kmalu na: https://ezs.si/letna-konferenca/

Novinarji bodo prejeli vabilo ločeno.