Nove tarife za uporabo elektroenergetskih omrežij kot spodbuda za učinkovitejšo rabo omrežja oziroma prilagajanje odjema

23. 06. 2023

Živimo v času energetskega prehoda – torej prehoda z energetskega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih, na sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije (OVE). In v osrčju zelenega prehoda je elektroenergetsko omrežje, predvsem distribucijsko. Živimo namreč v obdobju elektrifikacije – leta med 2020 in 2030 nekateri označujejo za e-desetletje!

Ker je za razvoj omrežij potrebno veliko denarja, kar plačujemo vsi odjemalci električne energije, si moramo prizadevati, da bo zeleni prehod stroškovno učinkovit in socialno pravičen.

Odjemalcem mora biti omogočena udeležba v vseh oblikah prilagajanja odjema. Koristi od take aktivne udeležbe bo sčasoma verjetno več, saj bodo sicer pasivni porabniki čedalje bolj ozaveščeni o možnostih, ki so jim na voljo kot aktivnim odjemalcem, zato moramo zagotoviti dostopne in pregledne informacije o možnostih aktivne udeležbe.

Elektrooperaterji si morajo prizadevati za stroškovno učinkovito vključevanje razpršenih virov proizvodnje v sistem in tudi vključevanje novih bremen, ki izvirajo iz vse večje uporabe toplotnih črpalk in elektrifikacije prometa. Agencija za energijo kot sektorski regulator pa mora na podlagi evropske zakonodaje elektrooperaterjem omogočiti pogoje za prilagajanje odjema in čim bolj učinkovito rabo omrežij. Tako se bodo elektrooperaterji lahko izognili določenim naložbam v omrežje ali pa jih vsaj časovno odložili. Odjemalec bo tako lahko pripomogel k nižjim stroškom omrežnine.

In prav temu sledi prenova obračuna omrežnine. Nove tarife za uporabo omrežja bodo namreč z (1) večjim časovnim razlikovanjem, (2) močnejšimi cenovnimi signali in (3) postopnim uvajanjem dodatnega zaračunavanja presežne moči odjemalce spodbudile k učinkovitejši rabi omrežja oziroma prilagajanju svojega odjema.

Odjemalci boste z novim načinom obračunavanja omrežnine seznanjeni s prilogo k računu za električno energijo. Na računih za mesec junij, julij in avgust boste seznanjeni z dogovorjeno obračunsko močjo, ki vam jo bo določil elektrooperater na podlagi vaših podatkov preteklega leta.

Za več informacij Agencija za energijo vzpostavlja spletno stran www.uro.si, ki postane aktivna s 1. julijem 2023.

*****

V NADALJEVANJU POVZEMAMO DVA PRISPEVKA O NOVIH TARIFAH, KJER LAHKO NAJDETE TUDI VSE DODATNE INFORMACIJE:

Agencija za energijo pojasnjuje spremembe na računu za elektriko – Finance, Duška Godina, maj 2023

Prihaja nov sistem obračuna omrežnin – Glas gospodarstva, Darja Kocbek, Barbara Perko, junij 2023

*****

Dve sezoni in novi časovni bloki

Nova metodologija uvaja nove časovne bloke in dve sezoni. »Novi časovni bloki predstavljajo obdobje znotraj dneva in so določeni ločeno za višjo in nižjo sezono ter delovni dan in dela prost dan. Znotraj vsakega dneva bodo trije časovni bloki, torej eden več kot do sedaj (VT in MT). Najcenejši časovni blok znotraj dneva bo časovno izenačen z dosedanjo nižjo (MT) tarifo, torej bo trajal od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj. Čez dan pa bomo namesto ene tarife (do sedaj višje, VT tarife) imeli obdobje najvišje in obdobje srednje obremenitve omrežja in s tem bo povezana tudi cena oziroma višina tarifne postavke omrežnine v posameznem časovnem bloku,« razložijo na Agenciji za energijo.

Najdražji bo časovni blok 1, ki nastopi zgolj v višji sezoni, v obdobju, ko je glede na podatke elektrooperaterjev omrežje najbolj obremenjeno. Najcenejši časovni blok je časovni blok 5, ki nastopi zgolj v nižji sezoni.

Leto bo razdeljeno na mesece, ki tvorijo višjo sezono, in sicer november, december, januar in februar, ter mesece, ki tvorijo nižjo sezono – marec, april, maj, junij, julij, avgust, september in oktober. Za vsak dan se bo na podlagi ur konične obremenitve sistema določilo ure visoke obremenitve, ure srednje obremenitve in ure nizke obremenitve.

Dogovorjena in presežna obračunska moč

Nova metodologija razlikuje tudi med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo.

»Elektrooperater bo za vsakega odjemalca določil dogovorjeno obračunsko moč glede na njegovo uporabo omrežja v preteklem obdobju. Končni odjemalec pa bo lahko tako določeno obračunsko moč po potrebi spreminjal in tako na podlagi spremljanja in spreminjanja svojih navad vplival na strošek uporabe omrežja,« pravijo na agenciji.

Sprememba, ki bo stopila v veljavo naslednje leto, je tudi večja stroškovna obremenitev tarifnih postavk za moč. Po novem bodo tako tarifne postavke za moč bolj stroškovno otežene kot tarifne postavke za energijo v primerjavi z dosedanjo delitvijo stroškov omrežja. V dosedanji delitvi je namreč bil večji del stroškov omrežja porazdeljen na tarifne postavke za energijo.

A) Gospodinjski odjemalci

Za skupino tako imenovanih gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev (moč je enaka ali manjša od 43 kilovatov) se ne bo spremenilo veliko, saj bo elektrooperater dogovorjeno moč, ki bo podlaga za obračun v posameznem časovnem bloku, določil kot povprečje treh konic odjema električne energije v posameznem časovnem bloku v obdobju zadnje višje sezone. Za to skupino je določeno tudi prehodno obdobje – dve leti po začetku uporabe novega obračunskega akta se tem odjemalcem ne bo obračunala presežna moč, bodo pa na računih obveščeni o prekoračitvah (nad dogovorjeno močjo) oziroma stroških, ki bi jim lahko nastali, če bi se te določbe uporabljale. Tako bodo imeli dovolj časa, da spoznajo možnosti prilagajanja dogovorjene moči, ki jim jih nov obračun daje, in s tem neposrednega vpliva na višino stroška za omrežnino.

Ničesar se ne bo treba učiti na pamet ali pa se nenehno obremenjevati, kdaj vključiti gospodinjske aparate. Po poteku dveletnega prehodnega obdobja, v katerem bodo ustrezno informirani in v katerem bodo svoj profil porabe lahko spremljali prek spletnega portala mojelektro.si, pa se jim bo presežna moč začela zaračunavati.

Če pa bodo gospodinjski odjemalci dogovorjeno moč, ki jim jo bo določil elektrooperater znotraj teh dveh let prehodnega obdobja, spremenili, se bo zanje akt začel uporabljati v celoti (tudi določbe o obračunu presežne moči). Ti gospodinjski odjemalci, ki jih najverjetneje na začetku ne bo veliko, pa bodo najverjetneje že dovolj poznali možnosti prilagoditev, poznali svoje profile porabe in bili tudi sicer opremljeni z novimi tehnologijami, ki omogočajo upravljanje energije.

Morebitno preseganje dogovorjene moči v posameznem časovnem bloku, ki se bo opazovalo v 15-minutnem intervalu, lahko gospodinjski odjemalec kar dobro predvidi, če preprosto sešteje moči naprav oziroma njihovih trošil, ki jih bo sočasno aktiviral. Takih naprav v gospodinjstvu ni veliko, sočasna uporaba v največjem možnem obsegu je navadno redkost, zato je nadzor izvedljiv brez večjih težav. Te informacije bodo tudi na voljo končnim odjemalcem na spletnih straneh agencije, najti pa jih je mogoče že zdaj tudi pri drugih virih. To pomeni, da bodo lahko z manjšim ali večjim časovnim zamikom vključitve določene naprave brez težav uporabljali omrežje znotraj dogovorjene moči. Morebitni redki presežki pa ne bodo pomembneje vplivali na stroške uporabe omrežja.

Časovni bloki so bili s ciljem večje uporabniške prijaznosti preračunani tako, da meje med višjimi in najnižjo tarifo znotraj dneva sovpadajo z obstoječimi časovnimi bloki VT|MT aktualne metodologije. Uporabniki so jih navajeni, zato smo izračunano časovno shemo obremenitve sistema prilagodili v korist odjemalcev (in dobaviteljev) in s tem poenostavili prehod na novi način ter povečali sprejemljivost nove časovne sheme obračunavanja. Aktivni odjemalci, ki bodo uporabljali ustrezne tehnologije, pa bodo lahko časovno razlikovanje tarifnih postavk znotraj sedanjega obdobja tarife VT izkoristili v svojo korist z ustreznim prilagajanjem odjema.

B) Podjetja oziroma industrija

»Nova metodologija obračunavanja omogoča večjo časovno razlikovanje tarif ter dinamično prilagajanje obračunske moči procesnim spremembam in s tem ponuja več možnosti za prilagajanje odjema tistih industrijskih odjemalcev, katerih proizvodni procesi so časovno prilagodljivi v primerjavi z obstoječo metodologijo. Nadalje, v kombinaciji z novim uveljavljenim modelom trga, ki omogoča deljeno dobavo (več dobaviteljev/agregatorjev na priključnem mestu končnega odjemalca), omogoča optimizacijo stroškov na način, da industrija izkoristi prednosti dinamičnih cen dobave energije za del proizvodnega procesa, ki je z vidika porabe specifičen ob ustrezni prilagoditvi obračunske moči v časovnih blokih, kjer dobava cenejše energije prinaša večjo korist kot obvladovanje stroškov omrežnine zaradi koničnih obremenitev (npr. dobava energije bo zaradi vse večjega deleža OVE lahko čez dan nižja kot ponoči),« o tem, kaj to pomeni za industrijske odjemalce, odgovarjajo na agenciji.

»Nova metodologija tudi izenačuje aktivni odjem z objekti za shranjevanje energije za prevzemno predajnim mestom z upravljavci tovrstnih objektov, ki so neposredno priključeni na sistem in jim s tem omogoča enakovreden položaj pri sodelovanju v sistemskih storitvah oziroma pri sodelovanju na trgu. Pri industrijskih odjemalcih, katerih proizvodni proces ni prilagodljiv, pa nudi večje prihranke pri omrežnini v primerjavi z obstoječo metodologijo pri naložbah v proizvodnjo iz OVE, posebej še v kombinaciji s hranilniki.«

Prilagajanje obračunske moči

Odjemalci bodo lahko obračunsko moč prilagodili večkrat na leto. To bodo lahko storili prek spletnega vmesnika nacionalnega podatkovnega vozlišča (spletni portal mojelektro.si) ali neposredno pri elektrooperaterju. Dogovorjeno obračunsko moč za uporabnika bo enkrat na leto predlagal elektrooperater na podlagi zgodovine meritev doseženih moči. Sicer pa bo imel odjemalec pravico določiti drugačne obračunske moči. Hkrati se bo s tem odrekel poenostavitvam in hkrati neke vrste svoji zaščiti prehodnega obdobja, saj se mu bo začela presežna moč takoj obračunavati.

Kot rečeno, bo za odjemalce dogovorjeno obračunsko moč izračunal in predlagal elektrooperater na podlagi v preteklosti izmerjene uporabe omrežja. Za spremembo dogovorjene obračunske moči se bo lahko uporabnik odločil zaradi različnih razlogov: na primer ob zamenjavi osebnega vozila z motorjem na notranje zgorevanje z električnim vozilom in torej spremenjeni porabi električne energije zaradi polnjena doma, zaradi zamenjave energenta za ogrevanje ali pa zaradi naložbe v obnovljive vire oziroma hranilnik energije ter sistem za upravljanje energije.

Uporabnik se bo lahko tudi odločil za spremembo moči le v določenem časovnem bloku: na primer zato, ker bo določeno napravo načrtno uporabljal samo v določenih časovnih blokih, na primer v časovnih blokih nižje obremenitve. Sprememba dogovorjene obračunske moči s strani uporabnika je smiselna, če se spremenijo navade uporabnika ali če uporabnik aktivno upravlja svoj odjem. Pri spremembi dogovorjene moči bo treba vedno upoštevati pravilo, da mora biti v višjem časovnem bloku enaka ali večja kot v prejšnjem. To poenostavljeno pomeni, da dogovorjena moč v časovnem bloku 2 ne more biti manjša kot v časovnem bloku 1.

Koliko bo omrežnina nižja, če bo odjemalec spremenil dogovorjeno obračunsko moč, v tem trenutku še ne moremo odgovoriti. Trenutno potekajo aktivnosti določitve tarifnih postavk omrežnine na podlagi podatkov iz leta 2022 (stroški, količine, moči), ki bodo javno predstavljene takoj, ko bo agencija od obeh elektrooperaterjev prejela vse potrebne podatke.

Izračun jeseni

Dokončne tarifne postavke omrežnine za leto 2024 bodo lahko izračunali jeseni, ko bodo znani podatki o predvidenih dogovorjenih obračunskih močeh ter prevzetih količinah električne energije za vse uporabniške skupine za leto 2024 in ko bodo določili regulativni okvir za naslednje obdobje oziroma določili upravičene stroške elektrooperaterjev, ki se pokrivajo z omrežnino. Zato na vprašanje, koliko bo zaradi zmanjšanja dogovorjene obračunske moči za vsak kilovat nižja omrežnina, za zdaj v Agenciji za energijo še ne morejo odgovoriti.

*****

VEČ:
https://uro.si/