Prioritete dela sekcij EZS v letu 2024

08. 01. 2024

V okviru EZS deluje šest sekcij in vse načrtujejo dejavno leto 2024. Preverite, kaj se pričakuje v tem letu in kakšne bodo prednostne naloge sekcij EZS.

Sekcija Eurelectric

Eurelectric je evropsko združenje elektroenergetike, ustanovljeno leta 1989, ki danes vključuje 3.500 evropskih družb z 970.000 zaposlenimi. Skupno vizijo podpirajo trije temeljni stebri: krepitev varnosti (zanesljivosti) oskrbe z elektrifikacijo velikega obsega; spodbujanje širitve in digitalizacije električnih omrežij; spodbujanje pravične razdelitve tveganj in koristi.

Slovenska sekcija Eurelectric deluje od leta 2004. Ustanovljena je bila pri Združenju za energetiko v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Danes deluje pod okriljem Energetske zbornice Slovenije (EZS). Oktobra 2023 je Sekcija Eurelectric izvedla volitve novega vodstva. Predsednik sekcije in član upravnega odbora Eurelectric je Uroš Blažica (Elektro Primorska), podpredsednica je mag. Saša Podlogar Žnidaršič (HSE d.o.o.).

Člani slovenske Sekcije Eurelectric se redno udeležujejo sestankov delovnih skupin v okviru združenja Eurelectric in na podlagi temeljitih analiz trga, tehnologij in zakonodaje, razpravljajo o vprašanjih, pomembnih za dejavnost elektroenergetike v Evropski uniji in Sloveniji ter skušajo identificirati skupni interes in vključiti stališča slovenske Sekcije Eurelectric v stališča Eurelectric, ki so posredovana Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in drugim relevantnim odločevalcem na ravni EU. Tako bodo v letu 2024 člani Sekcije Eurelectric proaktivno vključeni v delo delovnih skupin na segmentu distribucije električne energije, proizvodnje električne energije, strukturiranja pravičnega prehoda kot tudi pri pripravi novih zakonodajnih svežnjev Evropske unije. V letu 2024 bo Eurelectric največ pozornosti namenil  omrežjem in zanesljivosti oskrbe in za ta namen se pripravljata dve študiji: »Grids for speed« in »Security of supply«.

Posebna pozornost v letu 2024 bo še naprej namenjena reformi energetskih trgov, kjer bo cilj sekcije  sodelovanje pri pripravi dolgoročnih ukrepov, s katerimi bodo člani preprečevali ponovitev nedavne energetske krize v prihodnosti. Ključni cilj Sekcije Eurelectric ostaja uveljaviti strateške interese slovenskih elektroenergetskih podjetij v ključnih zakonodajnih in strateških dokumentih EU na področju energetike.

Sekcija Eurelectric se bo v letu 2024 zavzemala za doseganje naslednjih ključnih ciljev:

 • sodelovanje pri pripravi dolgoročne reforme energetskega trga in zakonodaje glede mehanizmov zmogljivosti,
 • sodelovanje pri določitvi realnega, dosegljivega ter gospodarsko in družbeno vzdržnega cilja zmanjševanja emisij EU do leta 2040,
 • dokončni sprejem in implementacija zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55 (Fit for 55) v interesu slovenske energetike na področju obnovljivih virov energije (OVE), učinkovite rabe energije (URE), daljinskega ogrevanja, sheme za trgovanje z izpusti (EU ETS), implementacije ogljičnega mehanizma za obdavčitev na mejah, pravičnega prehoda, državnih pomoči, pravične porazdelitve bremen med sektorji;
 • spodbuditi umeščanje OVE v prostor skladno z REPowerEU ter spremembo OVE direktive v smeri pospešenega pridobivanja dovoljenj za umeščanje projektov OVE za doseganje še bolj ambicioznih OVE ciljev;
 • spodbuditi investicije v omrežno infrastrukturo, potrebno za predvideno obsežno priključevanje novih OVE virov,
 • prepoznanje vloge jedrske energije kot pomembnega stebra za doseganje podnebne nevtralnosti EU;
 • prepoznanje vloge hidroelektrarn kot pomembnega obnovljivega vira ter doprinos k zagotavljanju fleksibilnosti elektroenergetskega sistema ter črpalnih hidroelektrarn kot pomembne tehnologije shranjevanja električne energije
 • ustrezna umestitev proizvodnje in rabe nizkoogljičnega vodika.

Sekcija Eurelectric si prizadeva za obveščanje zainteresirane strokovne javnosti o dosežkih in aktivnostih združenja Eurelectric v Evropski uniji, za izmenjavo informacij in dobrih praks ter seznanitev s študijami, stališči, gradivi in seminarji Eurelectric. Izmenjava informacij je še posebej pomembna v času energetskega prehoda in dolgoročne reforme elektroenergetskega trga kot odziv na energetsko krizo in potrebo po povečanju energetske neodvisnosti EU od ruskega plina ter pospeševanju umeščanja nizkoogljičnih virov.

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET)

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (sekcija IPET) je bila ustanovljena v letu 2010 in interdisciplinarno dela na področjih izmenjave podatkov na trgu z električno energijo in plinom. Z letom 2024 ni več članica Evropskega foruma za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike ebIX (European forum for energy Business Information eXchange), saj se je ta z letom 2024 razpustil. To pomeni, da tudi ne bo zbiranja sredstev za mednarodno članarino, ki je doslej znašala 30.000 EUR. Predsednik sekcije je za obdobje od  1. 6. 2023 do 31. 5. 2025 Boštjan Topolovec (ELES, d.o.o.), podpredsednik pa David Copič (Borzen, d.o.o.).

Člani Sekcije IPET so operaterji, proizvajalci,  dobavitelji, ponudnikov energetskih ter podatkovnih storitev ter tudi regulator trga. Velika dodana vrednost sekcije IPET so prav različne vloge njenih članov, ki jih ti imajo na trgu z električno energijo in plinom.

Za leto 2024 bodo aktivnosti sekcije osredotočene predvsem na podporo in komunikacijo med člani in deležniki za naloge, ki so že zapisane v zakonih in podzakonskih aktih za trg z električno energijo in stopijo v veljavo ter izvedbo v letu 2024. Mednje sodijo prvenstveno:

 • pričetek leta 2024 bo zaznamovalo delo na prehodu količin gospodinjskih odjemalcev iz preostalega diagrama v merjen diagram za bilančni obračun,
 • s pričetkom leta 2024 se pričakuje tudi uveljavitev spremenjenega obračuna viškov samooskrb z letnim obračunom za bilančni obračun,
 • uvedba novega obračuna omrežnine,
 • spremenjena Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE),
 • pričakuje se operativna uvedba deljene dobave in postopna vključitev operaterjev zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) v enotno vstopno točko nacionalnega podatkovnega vozlišča (EVTNPV);
 • spremljanje in oblikovanje stališč glede morebitnih regulativnih sprememb na področju delovanja neodvisnih agregatorjev.

Za uspešno izvedbo že določenih nalog v letu 2024 si bo Sekcija IPET prizadevala biti povezovalni člen med člani in njihovimi različnimi vlogami ter izkoristiti izkušnje,  znanje, dobre prakse ter medsebojno zaupanje, pridobljeno pri delu in realizaciji projektov v preteklih letih. Normativne naloge na področju predpisov bo Sekcija IPET v 2024 izvajala samo v ožjem, nujnem obsegu. Do sedaj še nobeno leto ni bilo tako intenzivno na področju uvajanja sprememb, kot bo leto 2024, zato bo sekcija večina dela in časa v tem letu namenila izvedbenim nalogam na področju izmenjavi podatkov na trgu z električno energijo. Sekcija se bo kot vselej zavzemala, da bi vsi deležniki lahko dosegli potrebne spremembe v izmenjavi podatkov na trgu in na ta način primerno prispevali k skupnemu cilju uspešne uvedbe vseh predvidenih sprememb v letu 2024.

Sekcija Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE)

Sekcija Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE) je bila ustanovljena 15. julija 2015. Dva meseca za tem, 14. septembra 2015, jo je Mednarodno združenje za energetsko ekonomiko (International Association for Energy Economics – IAEE) potrdilo za svojo 30. nacionalno podružnico. Predsednik sekcije je mag. Marko Ileršič (Plinovodi d.o.o.) in podpredsednica dr. Nevenka Hrovatin (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Glavne načrtovane aktivnosti SAEE v letu 2024 so:

 • tri redne seje, na katerih se poleg pregleda dela in aktualnih dogodkov izvedejo tudi strokovna predavanja s področja energetske ekonomike in managementa,
 • aktivnosti za uresničevanje usmeritev Manifesta energetske ekonomike, ki je bil noveliran leta 2023,
 • povezovanje z ostalimi sekcijami, ki delujejo v okviru EZS, ter s sorodnimi organizacijami/združenji,
 • sodelovanje pri delu IAEE in na dogodkih IAEE (webinarji itd.),
 • udeležba na srečanju vodij evropskih podružnic IAEE (European Affiliate Leaders Meeting),
 • aktivna udeležba z raziskovalnimi prispevki na konferencah IAEE.

Sekcija za daljinsko ogrevanje (DO)

Sekcija za daljinsko ogrevanje (DO) je bila ustanovljena 7. aprila 2016 z namenom, da združi podjetja s področja dejavnosti daljinske oskrbe s toploto – vroča voda in para (standardna klasifikacija dejavnosti SKD 35.300). Sekcija za daljinsko ogrevanje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje podjetij, ki so se povezala z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji, ter sodelovanja pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje in predpisov, ki se nanašajo na dejavnost članov sekcije. Predsednik Sekcije DO v obdobju 2022 – 2024 je Ljubo Germič (Energetika Maribor d.o.o.), podpredsednik je Aleš Cjuha (Energetika Ljubljana d.o.o.).

Sekcija bo v prihodnjem letu izvajala svoje aktivnosti v smeri uresničevanja usmeritev »Primerjalne študije podjetij daljinskega ogrevanja« iz leta 2020 z upoštevanjem sprememb kot odziv na turbulentna dogajanja na področju energetskega sektorja v zadnjem obdobju. 

Začelo se je investicijsko zahtevno obdobje t. i. pametne in zelene preobrazbe sistemov DO in v podjetjih že tečejo projekti, s katerimi bo transformacija postopno realizirana. S projekti se zasledujeta primarna cilja: izpolnjevanje kriterijev za učinkovitost sistema DO ter povečevanje deleža obnovljivih virov energije (OVE) in odvečne toplote v strukturi proizvodnje toplote. Aktivnosti sekcije bodo usmerjene v identifikacijo, načrtovanje in izvedbo najprimernejših projektnih rešitev ter zagotavljanje možnosti koriščenja finančnih spodbud iz različnih virov in javnih pozivov. Le z ustreznimi finančnimi podporami projektom lahko zagotovimo njihovo realizacijo ob vzdržnih in konkurenčnih cenah toplote.

V prihodnjem letu se napoveduje začetek prenosa zahtev zakonodajnega svežnja »Pripravljeni na 55«, ki operaterje daljinskih sistemov postavlja pred nove izzive (že omenjena učinkovitost sistemov ter povečanje deleža OVE in odvečne toplote), v nacionalno zakonodajo. V sekciji se bodo aktivno vključevali v javne obravnave zakonodajnih predlogov in usmerjali člane na način, da se bodo sprejele pravilne odločitve za preobrazbo sistemov.

Sekcija DO bo seveda bo zelo aktivno spremljala posledice visokih cen energentov. V tem kontekstu bo predlagala  in se zavzemala za sprejem ustreznih ukrepov za blažitev posledic energetske draginje za odjemalce.

Kot ena ključnih usmeritev delovanja sekcije je sodelovanje z različnimi sektorji doma in v tujini. Pomembno pozornost bodo namenili tudi raziskovalno razvojni dejavnosti, zato se bodo kot že do sedaj vključevali v različne razvojne projekte s področja delovanja sekcije.

V letu 2024 sta predvideni najmanj dve srečanji članov sekcije, na katerih se bodo predstavile aktualne teme s področja daljinskega ogrevanja. Spomladansko srečanje bo volilno, ker se v letu 2024 izteka mandat vodstvu sekcije.

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (SVDEE)

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (SVDEE) je bila ustanovljena 7. februarja 2018. Združuje dobavitelje električne energije in skrbi za izmenjavo mnenj, medsebojno informiranje in sodelovanje članov na področju vsebin, ki vplivajo na področje dobave energije končnim odjemalcem. Namen sekcije je skupno nastopanje in aktivno sodelovanje pri zakonodajnih postopkih in postopkih sprejemanja drugih predpisov ter usklajevanju pri implementacijah predpisov v operativno izvedbo. Predsednik sekcije je mag. Sebastijan Roudi (ECE, d.o.o.).

V letu 2024 bo še naprej področje delovanja povezano z izzivi zaradi delne regulacije drobnoprodajnih cen električne energije za gospodinjstva, uvedbe t. i. omrežninskega akta in s tem večtarifnega obračunavanja omrežnine in energije, zelo verjetno pa bodo aktualna tudi druga področja, povezana z regulativo, kot je prehod t. i. »nemerjenih« odjemalcev med merjene in s tem veliko spremembo t. i. »preostalega diagrama« oziroma obvladovanja področja nakupa električne energije. Sekcija SVDEE bo pozorno spremljala in tudi sodelovala pri sprejemanju zakonodaje, da bo za končne odjemalce ustrezno poskrbljeno.

Še naprej se pričakuje, da bo Sekcija SVDEE veliko v stiku s pristojnimi ministrstvi (predvsem z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo – MOPE) in drugimi institucijami na trgu z energenti.

Ostale vsebine, kot so denimo že omenjena sprememba na področju preostalega diagrama, obravnava samooskrbnih elektrarn z letnim obračunom in njihov vpliv na dobavitelje električne energije, bodo obravnavane sproti.

Sekcija Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta – SNK WEC

Sekcija SNK WEC je bila ustanovljena 28. septembra 2020 in je »najmlajša« sekcija EZS. SNK WEC je član mednarodne organizacije Svetovni energetski svet, World Energy Council (WEC), tako da je njegovo delo uokvirjeno s poslanstvom WEC. Preden je SNK WEC postal sekcija v okviru EZS, je deloval kot društvo, ustanovljeno že leta 1992, ukinjeno pa 3. septembra 2020. Ustanovne članice Sekcije SK WEC so: Elektro Gorenjska, Elektro Celje, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska, Elektroinštitut Milan Vidmar, ELES, Plinovodi, GEN energija, GEN-I, HSE, SODO. SODO je bil v letu 2023 pripojen ELES-u, zato ima sekcija trenutno 11 članov. Predsednik Sekcije SNK WEC je za obdobje 2020 – 2025 dr. Ivan Šmon (Elektro Gorenjska d.d.), podpredsednik je od 30. novembra 2023 mag. Djordje Žebeljan (HSE d.o.o.).

Delo SNK WEC bo v 2024 osnovano na dosedanjih aktivnostih in bo usmerjeno v:

 1. izmenjavo stališč in nadaljnjo vključevanje Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) v delovanje SNK WEC,
 2. sodelovanje z WEC pri naslednjih projektih:
 • Svetovna energetska trilema – World Energy Trilemma (prioriteta),
 • Spremljanje svetovnih energetskih izzivov – World Energy Issues Monitor (prioriteta),
 • Svetovni energetski pulz – World Energy Pulse,
 1. aktivno vključevanje v delovanje WEC na evropski in mednarodni ravni – sodelovanje v programskem odboru WEC pri pripravi usmeritev, vsebin, dogodkov,
 2. sodelovanje z ostalimi sekcijami znotraj EZS in s panožnimi združenji in znanstveno akademskimi organizacijami v nacionalnem prostoru,
 3. pod okriljem EZS sodelovanje z državnimi organi (prvenstveno MOPE):
 • sodelovanje SNK WEC v okviru razprav in javnih razgrnitev pomembnih strateških dokumentov s področja energetskih in podnebnih politik tako na nacionalni kot na EU ravni, z ozirom na globalne trende,
 • vključevanje predstavnikov državnih organov v okrogle mize in konference, ki jih organizirajo EZS, SNK WEC ali WEC,
 1. organizacijo razprav – okroglih miz, predstavitve Trilemma poročila, sodelovanje z WEC Nemčija (Weltenergierat – Deutschland) v okviru večjega letnega dogodka EZS in izmenjave dobrih praks, drugi dogodki z vabljenimi gosti (online ali v živo), zlasti v luči trenutnih razmer na energetskem področju, aktivna udeležba vodstva SNK WEC na kongresu WEC v Rotterdamu aprila 2024.