Sekcija za daljinsko ogrevanje (DO)

Sekcija združuje podjetja daljinske oskrbe s toploto z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji.

OPIS
Sekcija za daljinsko ogrevanje (DO) je bila ustanovljena 7. aprila 2016 z namenom, da združi podjetja s področja dejavnosti daljinske oskrbe s toploto – vroča voda in para (standardna klasifikacija dejavnosti SKD 35.300).

Sekcija za daljinsko ogrevanje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje podjetij, ki so se povezala z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji, ter sodelovanja pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje in predpisov, ki se nanašajo na dejavnost članov sekcije.

  Kontakt:
  ljubo.germic@energetika-mb.si
  ales.cjuha@energetika-lj.si

  Predsedujoči za obdobje 2020 – 2022:
  Predsednik: Ljubo Germič, Energetika Maribor
  Podpredsednik: Aleš Cjuha, Energetika Ljubljana

  Člani:
  11

  AKTUALNO

   

  V letih 2019 in 2020 glavne aktivnosti vključujejo sodelovanje pri soustvarjanju zakonodaje na področju daljinske oskrbe s toploto, v udeležbi na različnih konferencah, pisanju člankov oz. prispevkov.

  Vsako leto se pripravi vsaj dva večja sestanka sekcije, kjer se predstavi in razglablja o problematiki daljinskega ogrevanja in predstavi aktualne projekte s področja daljinskega ogrevanja.

  Junija 2020 je Sekcija za DO obravnavala poročilo o delu sekcije za obdobje 2018–2020 ter izvolila novo staro vodstvo za obdobje 2020–2022. Predsednik sekcije za obdobje 2020-2022 ostaja Ljubo Germič iz Energetike Maribor, podpredsednik pa bo tudi v prihodnjem dvoletnem obdobju Aleš Cjuha iz Energetike Ljubljana.

  Osrednja točka sestanka je bila sicer predstavitev »Primerjalne študije podjetij daljinskega ogrevanja«, ki sta jo po naročilu članov Sekcije za DO izdelala Center za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« in Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Namen študije je omogočiti sodelujočim podjetjem oziroma izvajalcem storitve proizvodnje in distribucije toplote za daljinsko ogrevanje in hlajenje podrobnejši vpogled v trenutno delovanje podjetij in njihovo primerjavo na osnovi izbranih energetskih, ekonomskih in okoljskih kazalnikov. Študija podaja priporočila in usmeritve za nadaljnji razvoj podjetij glede na aktualni energetsko podnebno zakonodajni okvir v EU in Sloveniji ter pregled modelov regulacije te dejavnosti v primerljivih evropskih državah s priporočili za bodočo ureditev regulacije v Sloveniji.

  Velja omeniti še projekt KeepWarm (https://keepwarmeurope.eu), katerega cilj je podpora sistemom DO pri prenovah, povečanju učinkovitosti in prehodu na obnovljive vire energije (OVE). Med sistemi DO članov EZS sta v projekt kot pilotna sistema vključena dva sistema DO, Velenje in Slovenj Gradec, vsebina projekta pa tudi odlično naslavlja prizadevanja sekcije. Projekt KeepWarm je del programa EU Obzorje 2020.

   

   

  Na fotografiji od leve: predsednik Sekcije za DO Ljubo Germič, izvršni direktor EZS Anton Colarič in podpredsednik Sekcije za DO Aleš Cjuha