Sekcija za daljinsko ogrevanje (DO)

Sekcija združuje podjetja daljinske oskrbe s toploto z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji.

OPIS
Sekcija za daljinsko ogrevanje (DO) je bila ustanovljena 7. aprila 2016 z namenom, da združi podjetja s področja dejavnosti daljinske oskrbe s toploto – vroča voda in para (standardna klasifikacija dejavnosti SKD 35.300).

Sekcija za daljinsko ogrevanje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje podjetij, ki so se povezala z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji, ter sodelovanja pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje in predpisov, ki se nanašajo na dejavnost članov sekcije.

  Kontakt:
  ljubo.germic@energetika-mb.si
  ales.cjuha@energetika-lj.si

  Predsedujoči za obdobje 2022 – 2024:
  Predsednik: Ljubo Germič, Energetika Maribor
  Podpredsednik: Aleš Cjuha, Energetika Ljubljana

  Člani:
  11

  AKTUALNO

  V letu 2022 bo rdeča nit aktivnosti sekcije uresničevanje usmeritev »Primerjalne študije podjetij daljinskega ogrevanja« iz leta 2020. Transformacija energetskega zakona s prenosom direktiv EU je delno že izvedena in v tem delu nas čaka implementacija na področje daljinskega ogrevanja (učinkovitost sistemov in povečanje deleža obnovljivih virov energije). V delu energetskega zakona se transformacija nadaljuje, ključna bosta Zakon o oskrbi s toploto in Zakon o energetski politiki, hkrati pa bo v Sekciji pozornost namenjena tudi podzakonskim predpisom ter zakonskim spremembam na drugih področjih, povezanih z dejavnostjo sistemov daljinskega ogrevanja. Aktivnosti sekcije bodo usmerjene tudi v zagotavljanje možnosti koriščenja finančnih spodbud iz Načrta za okrevanje in odpornosti (NOO) po pandemiji ter prehoda v zeleno gospodarstvo (večletni finančni okvir 2021–2027). Sekcija DO bo seveda tudi spremljala posledice zaradi nenadnih in enormno visokih povišanj cen energentov ter se zavzemala za sprejem ustreznih ukrepov za blažitev posledic za odjemalce.

  V letu 2022 sta predvideni dve srečanji članov sekcije, na katerih se bodo  predstavile aktualne teme s področja daljinskega ogrevanja. Spomladansko srečanje bo volilno, ker se v letu 2022 izteka mandat vodstvu Sekcije DO.

   

  PROJEKT KEEPWARM: 

  Velja omeniti še projekt KeepWarm (https://keepwarmeurope.eu), katerega cilj je podpora sistemom DO pri prenovah, povečanju učinkovitosti in prehodu na obnovljive vire energije (OVE). Med sistemi DO članov EZS sta v projekt kot pilotna sistema vključena dva sistema DO, Velenje in Slovenj Gradec, vsebina projekta pa tudi odlično naslavlja prizadevanja sekcije. Projekt KeepWarm je del programa EU Obzorje 2020.

   

   

   

   

  Na fotografiji od leve: predsednik Sekcije za DO Ljubo Germič, nekdanji izvršni direktor EZS Anton Colarič in podpredsednik Sekcije za DO Aleš Cjuha