Sekcija za daljinsko ogrevanje (DO)

Sekcija združuje podjetja daljinske oskrbe s toploto z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji.

OPIS
Sekcija za daljinsko ogrevanje (DO) je bila ustanovljena 7. aprila 2016 z namenom, da združi podjetja s področja dejavnosti daljinske oskrbe s toploto – vroča voda in para (standardna klasifikacija dejavnosti SKD 35.300).

Sekcija za daljinsko ogrevanje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje podjetij, ki so se povezala z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji, ter sodelovanja pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje in predpisov, ki se nanašajo na dejavnost članov sekcije.

  Kontakt:
  ljubo.germic@energetika-mb.si
  ales.cjuha@energetika-lj.si

  Predsedujoči za obdobje 2020 – 2022:
  Predsednik: Ljubo Germič, Energetika Maribor
  Podpredsednik: Aleš Cjuha, Energetika Ljubljana

  Člani:
  11

  AKTUALNO

  Glavne aktivnosti v letu 2021, v katerem sta predvideni dve srečanji, bodo povezane z:

  – uresničevanjem ciljev »Primerjalne študije podjetij daljinskega ogrevanja«, ki je bila pripravljena leta 2020. Cilji so med drugim: povečanje izkoriščenosti sistemov DO, dvig energetske učinkovitosti in povečanje deleža obnovljivih virov energije (OVE) v sistemih daljinskega ogrevanja. Primerjalno študijo sta po naročilu članov Sekcije za DO izdelala Center za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« in Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Namen študije je omogočiti sodelujočim podjetjem oziroma izvajalcem storitve proizvodnje in distribucije toplote za daljinsko ogrevanje in hlajenje podrobnejši vpogled v trenutno delovanje podjetij in njihovo primerjavo na osnovi izbranih energetskih, ekonomskih in okoljskih kazalnikov. Študija podaja priporočila in usmeritve za nadaljnji razvoj podjetij glede na aktualni energetsko podnebno zakonodajni okvir v EU in Sloveniji ter pregled modelov regulacije te dejavnosti v primerljivih evropskih državah s priporočili za bodočo ureditev regulacije v Sloveniji;

  – vključevanjem v pripravo zakonodajnih sprememb, ki so že v teku, in v zagotavljanje možnosti koriščenja sredstev okrevanja po pandemiji in prehoda v zeleno gospodarstvo.

   

  PROJEKT KEEPWARM: 

  Velja omeniti še projekt KeepWarm (https://keepwarmeurope.eu), katerega cilj je podpora sistemom DO pri prenovah, povečanju učinkovitosti in prehodu na obnovljive vire energije (OVE). Med sistemi DO članov EZS sta v projekt kot pilotna sistema vključena dva sistema DO, Velenje in Slovenj Gradec, vsebina projekta pa tudi odlično naslavlja prizadevanja sekcije. Projekt KeepWarm je del programa EU Obzorje 2020.

   

   

  Na fotografiji od leve: predsednik Sekcije za DO Ljubo Germič, izvršni direktor EZS Anton Colarič in podpredsednik Sekcije za DO Aleš Cjuha