Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (SVDEE)

Sekcija združuje dobavitelje električne energije in skrbi za izmenjavo mnenj, medsebojno informiranje in sodelovanje članov na področju reguliranih energetskih dejavnosti.

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (SVDEE) združuje družbe, ki izvajajo elektroenergetsko dejavnost s področja dobave električne energije.

Člani sekcije se s podpisom pogodbe izrecno zavezujejo, da bodo spoštovali pravila konkurenčnega prava in da se bodo pri delovanju sekcije izogibali vsem ravnanjem, ki bi v kakršnikoli obliki povzročali ali bi lahko povzročili kršitve zakonodaje, zlasti s področja konkurenčnega prava. Člani sekcije sodelujejo na področjih, ki se dotikajo problematike vseh, denimo dopolnitve zakonodaje, oblikujejo stališča glede tržnih dejavnosti, sodelujejo z različnimi energetskimi institucijami v državi, skupaj oblikujejo dobre prakse v primerih, kjer se trg še razvija ipd.

OPIS
Sekcija je bila ustanovljena konec leta 2016.

Cilji sekcije so:

  • skrb za vzajemno združevanje dobaviteljev električne energije z namenom, da se oblikuje forum za profesionalno diskusijo,
  • izmenjava mnenj, medsebojno informiranje in sodelovanje članov na področju reguliranih energetskih dejavnosti,
  • usklajevanje in zastopanje skupnih in splošnih interesov in stališč članov Sekcije pri pripravi predpisov s strani državnih organov in drugih pristojnih oseb ali institucij, ki urejajo področje elektroenergetike ter drugih predpisov, ki se v izhodišču sklicujejo na energetsko področje,
  • aktivno sodelovanje pri zakonodajnih postopkih ter postopkih povezanih z (de)regulacijo trga,
  • skupno nastopanje pred institucijami Evropske unije (EU),
  • sprejemanje in posredovanje iniciativ in predlogov državnim organom, državnim institucijam in drugim osebam,
  • uveljavljanje kakovosti, dobrih poslovnih običajev in poslovne etike na področju dejavnosti Sekcije,
  • povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.

Kontakt:
sebastijan.roudi@ece.si
bojan.horvat@energijaplus.si

Predsednik:
mag. Sebastijan Roudi, direktor ECE

Podpredsednik:
mag. Bojan Horvat, direktor družbe Energija Plus

Člani:
7

 

AKTUALNO

Prioritete v 2022:

V letu 2022 bo Sekcija SVDEE nadaljevala z delom na številnih področjih, kjer so se že v letu 2021 pokazali izzivi. Ti so med drugim povezani s stroški odstopanj v povezavi s stroški izravnave elektroenergetskega sistema Slovenije. Tukaj gre pričakovati sodelovanje z Agencijo za energijo.

Nasploh bodo visoke cene energije, do katerih je prišlo jeseni 2021, zaposlovale Sekcijo SVDEE v letu 2022. Visoke cene energije so namreč izziv za dobavitelje in nekateri dobavitelji, ki sicer niso člani EZS, so razglasili bodisi konec poslovanja bodisi prenehanje dobave svojim odjemalcem.

Nadalje bo treba definirati pravila glede prijave voznih redov in definirati finančno nevtralnost dobaviteljev v primeru uvedbe modela neodvisnega agregatorja, pri čemer potekajo usklajevanja z Borzenom in Agencijo za energijo.

Člani sekcije bodo aktivno sodelovali pri pripravi vsebinskih pripomb na zakonodajo, ki se bo sprejemala.

OKTOBER 2020:

Kot odgovor na javno posvetovanje Agencije za energijo glede trga prožnosti objavljamo prispevek SVDEE – predlog modela centralne entitete:

(NEODVISNI) AGREGATOR NA SLOVENSKIH TRGIH ELEKTRIČNE ENERGIJE – AKTUALNI VIDIKI: Vpliv na dobavitelje in predlog rešitve