Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (SVDEE)

Sekcija združuje dobavitelje električne energije in skrbi za izmenjavo mnenj, medsebojno informiranje in sodelovanje članov na področju reguliranih energetskih dejavnosti.

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (SVDEE) združuje družbe, ki izvajajo elektroenergetsko dejavnost s področja dobave električne energije.

Člani sekcije se s podpisom pogodbe izrecno zavezujejo, da bodo spoštovali pravila konkurenčnega prava in da se bodo pri delovanju sekcije izogibali vsem ravnanjem, ki bi v kakršnikoli obliki povzročali ali bi lahko povzročili kršitve zakonodaje, zlasti s področja konkurenčnega prava. Člani sekcije sodelujejo na področjih, ki se dotikajo problematike vseh, denimo dopolnitve zakonodaje, oblikujejo stališča glede tržnih dejavnosti, sodelujejo z različnimi energetskimi institucijami v državi, skupaj oblikujejo dobre prakse v primerih, kjer se trg še razvija ipd.

OPIS
Sekcija je bila ustanovljena konec leta 2016.

Cilji sekcije so:

 • skrb za vzajemno združevanje dobaviteljev električne energije z namenom, da se oblikuje forum za profesionalno diskusijo,
 • izmenjava mnenj, medsebojno informiranje in sodelovanje članov na področju reguliranih energetskih dejavnosti,
 • usklajevanje in zastopanje skupnih in splošnih interesov in stališč članov Sekcije pri pripravi predpisov s strani državnih organov in drugih pristojnih oseb ali institucij, ki urejajo področje elektroenergetike ter drugih predpisov, ki se v izhodišču sklicujejo na energetsko področje,
 • aktivno sodelovanje pri zakonodajnih postopkih ter postopkih povezanih z (de)regulacijo trga,
 • skupno nastopanje pred institucijami Evropske unije (EU),
 • sprejemanje in posredovanje iniciativ in predlogov državnim organom, državnim institucijam in drugim osebam,
 • uveljavljanje kakovosti, dobrih poslovnih običajev in poslovne etike na področju dejavnosti Sekcije,
 • povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.

Kontakt:
sebastijan.roudi@ece.si
bojan.horvat@energijaplus.si

Predsednik:
mag. Sebastijan Roudi, direktor ECE

Podpredsednik:
mag. Bojan Horvat, direktor družbe Energija Plus

Člani:
7

 

AKTUALNO

Prioritete v 2021:

 • Ena izmed ključnih prioritet je povezana s prehodom na 15-minutni obračunski interval, ki bo prinesel višje stroške odstopanj v povezavi s stroški izravnave elektroenergetskega sistema Slovenije. Sekcija SVDEE bo regulatorja, Agencijo za energijo, aktivno opozarjala na morebitne nerealno visoke zneske oziroma obremenitve dobaviteljev (podobno kot pri stroških »sekundarne regulacije« v letu 2019). Če bo prišlo do zvišanja cen za sekundarno regulacijo, bodo stroški odstopanj narasli najmanj iz treh razlogov: 1. prehod na 15-minutni obračunski interval; 2. enormno zvišanje cen za sekundarno regulacijo; 3. netipično delovanje odjema zaradi epidemije Covid-19. To področje je za sekcijo zelo pomembno.
 • Nadalje bo treba definirati pravila glede prijave voznih redov in definirati finančno nevtralnost dobaviteljev v primeru uvedbe modela neodvisnega agregatorja, pri čemer potekajo usklajevanja z Borzenom in Agencijo za energijo.
 • Aktivno sodelovanje pri pripravi vsebinskih pripomb na zakonodajo, ki se sprejema, denimo zakon o električni energiji in zakon o OVE. Pričakuje se sprejetje sistemskih obratovalnih navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) in s tem v zvezi spremembe zavarovanj omrežnine v odnosu do sistemskega operaterja SODO. Od SODO pričakujejo odgovor o izvajanju vračil zneskov omrežnin iz insolvenčnih postopkov.

  OKTOBER 2020:

  Kot odgovor na javno posvetovanje Agencije za energijo glede trga prožnosti objavljamo prispevek SVDEE – predlog modela centralne entitete:

  (NEODVISNI) AGREGATOR NA SLOVENSKIH TRGIH ELEKTRIČNE ENERGIJE – AKTUALNI VIDIKI: Vpliv na dobavitelje in predlog rešitve