Svet EU dosegel dogovor o nujnih ukrepih za znižanje cen energije

03. 10. 2022

Ministri EU za energijo so v petek, 30. septembra 2022, dosegli politični dogovor o predlogu uredbe Sveta o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Z uredbo se uvajajo skupni ukrepi za zmanjšanje odjema električne energije ter za zbiranje presežnih prihodkov energetskega sektorja in njihovo prerazporeditev med končne odjemalce.

Zmanjšanje odjema električne energije

Svet se je dogovoril o prostovoljnem skupnem cilju 10-odstotnega zmanjšanja bruto porabe električne energije in obveznem cilju 5-odstotnega zmanjšanja porabe električne energije v času konic. Države članice bodo opredelile 10 % svojih konic med 1. decembrom 2022 in 31. marcem 2023, med katerimi bodo zmanjšale odjem. Države članice bodo lahko same izbrale ustrezne ukrepe za zmanjšanje porabe za oba cilja v tem obdobju.

Zgornja meja za tržne prihodke za podmejne proizvajalce

Svet se je dogovoril, da bo zgornja meja tržnih prihodkov za proizvajalce električne energije, vključno s posredniki, ki za proizvodnjo električne energije uporabljajo tehnologije za podmejno proizvodnjo, kot so obnovljivi viri energije, jedrska energija in lignit, 180 EUR/MWh. Taki operaterji so v zadnjih mesecih ustvarili nepričakovano velike finančne koristi, ne da bi se njihovi operativni stroški povečali. Razlog za to je vloga premoga in plina kot obrobnih virov, na podlagi katerih so določene cene in ki trenutno višajo končno ceno električne energije.

Raven te zgornje meje je določena z namenom, da se ohrani donosnost operaterjev in prepreči oviranje naložb v obnovljive vire energije.

Države članice so se dogovorile, da bodo z ukrepi po lastni izbiri poskrbele za zbiranje in preusmeritev presežnih prihodkov v podporo in zaščito končnih odjemalcev električne energije. Uvedle so nekaj prožnosti, da bi se upoštevale njihove nacionalne okoliščine in ukrepi, vzpostavljeni na nacionalni ravni. Med temi je med drugim možnost, da se določijo višje zgornje meje prihodkov, da se uporabijo ukrepi, ki dodatno omejujejo tržne prihodke, da se razlikuje med tehnologijami in da se uporabijo omejitve za tržne prihodke drugih akterjev, vključno s trgovci.

Kadar je odvisnost države članice od neto uvoza enaka ali večja od 100 %, ta do 1. decembra 2022 sklene dogovor o ustrezni delitvi presežnih prihodkov z državo članico izvoznico. K sklenitvi takih sporazumov so pozvane tudi druge države članice.

Solidarnostna dajatev za sektor fosilnih goriv

Države članice so se dogovorile, da bodo za dobiček podjetij, dejavnih v sektorjih surove nafte, zemeljskega plina, premoga in rafinerij, določile obvezen začasni solidarnostni prispevek. Solidarnostni prispevek bi se izračunal na podlagi obdavčljivega dobička, kot je določen v skladu z nacionalnimi davčnimi pravili v poslovnem letu, ki se začne leta 2022 in/ali leta 2023, ter ki presega 20-odstotno povečanje povprečnega letnega obdavčljivega dobička od leta 2018. Pobiral se bo poleg rednih davkov in dajatev, ki se uporabljajo v državah članicah.

Države članice lahko ohranijo nacionalne ukrepe, ki so enakovredni solidarnostni dajatvi, če so skladni s cilji uredbe in ustvarjajo vsaj primerljive prihodke.

Države članice bodo prihodke iz solidarnostnega prispevka uporabile za finančno podporo gospodinjstvom in podjetjem ter ublažitev učinkov visokih maloprodajnih cen električne energije.

Maloprodajni ukrepi za MSP

Svet se je dogovoril, da lahko države članice začasno določijo ceno za dobavo električne energije malim in srednjim podjetjem, da bi dodatno podprle MSP, ki se spopadajo z visokimi cenami energije. Države članice so se tudi dogovorile, da lahko izjemoma in začasno določijo ceno za dobavo električne energije, ki je nižja od stroškov.

Uporaba

Ukrepi so začasni in izredni. Uporabljali se bodo od 1. decembra 2022 do 31. decembra 2023. Cilji zmanjšanja porabe energije se uporabljajo do 31. marca 2023. Obvezna zgornja meja tržnih prihodkov se uporablja do 30. junija 2023.

Države članice so uvedle posebne izjeme za Ciper in Malto.

Ozadje in naslednji koraki

Uredba bo uradno sprejeta po pisnem postopku v začetku oktobra. Nato bo objavljena v Uradnem listu EU in bo začela veljati naslednji dan.

*****

DODATNE INFORMACIJE:
https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2022/09/30/council-agrees-on-emergency-measures-to-reduce-energy-prices/

+

https://www.gov.si/novice/2022-09-30-evropski-ministri-za-energijo-sklenili-dogovor-o-posredovanju-pri-visokih-cenah-energije/