Ugotovitveni sklep UO EZS o najnižjih mesečnih osnovnih plačah

20. 01. 2023

Na podlagi določil Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (KPPS) je Upravni odbor Energetske zbornice Slovenije sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP

1

Sklep št. UO – 19-23/18/04-2:
Upravni odbor Energetske zbornice Slovenije se je seznanil s potekom pogajanj pogajalskih skupin Energetske zbornice Slovenije (EZS) in Sindikata pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), ki je potekalo 30. 11. 2022 in na katerem predstavnikov Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) kljub vabilu z dne 11. 11. 2022 ni bilo. UO EZS ugotavlja, da se skladno z določili Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (KPPS) najnižje mesečne osnovne plače za polni delovni čas zvišajo za 5,44 % s 1. 12. 2022.

2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. UO – 19-23/18/04-2
Ljubljana, dne 19. januarja 2023.

Za EZS
Marjan Eberlinc
predsednik


Ugotovitveni sklep UO EZS o najnižjih mesečnih osnovnih plačah v povezavi z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 32/2019 in 34/2019) je objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/2023, 20.1.2023.