Prenos plina iz Rusije v Evropo poteka stabilno in brez prekinitev

20. 04. 2022

V sredo, 20. aprila 2022, je zasedal Upravni odbor (UO) Energetske zbornice Slovenije (EZS). Posvetil se je ponovno predvsem stanju v Ukrajini in vplivom na energetski sektor.

UO EZS še naprej pozorno spremlja dogajanje v svetu in posebej v Ukrajini. Seznanil se je z dogajanji v energetskih družbah, članicah EZS, v povezavi z oskrbo z energijo in visokimi cenami energentov.

»Vojna v Ukrajini se nadaljuje. Ob tem prenos zemeljskega plina iz Rusije v Evropo poteka stabilno in brez prekinitev ter skladno z nominacijami. Obratovanje prenosnih sistemov je stabilno in uravnoteženo,« je poudaril predsednik EZS Marjan Eberlinc. Trg sicer ostaja izjemno volatilen in močno reagira na vse novice, ki so povezane z Ukrajino. Postavlja se vprašanje, ali bi v Sloveniji po vzoru naftnih derivatov začeli oblikovati koncept obveznih rezerv tudi pri plinu.

EZS si v teh razmerah prizadeva za stabilizacijo delovanja slovenskih akterjev na področju energetike in umiritev razmer z zagotovitvijo dolgoročnih in zanesljivih virov za slovenski energetski trg.

V luči energetskega prehoda – ki pomeni prehod z energetskega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih, na sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije (OVE) – se je UO EZS seznanil tudi s projektom Sončna elektrarna Prapretno, ki je s 3 MW moči trenutno največja sončna elektrarna v Sloveniji. Sončno elektrarno Prapretno so slavnostno otvorili 8. aprila letos, in sicer v Zasavju, nekdanji premogovni regiji, s čimer investitor HSE tamkaj ohranja energetsko lokacijo. Največja sončna elektrarna v državi je na 120 metrov visokem območju, ki je bilo v preteklosti z naravovarstvenega vidika močno degradirano. Nanj so namreč med leti 1986 in 2010 odložili več kot 8,7 milijona ton elektrofiltrskega pepela in žlindre iz Termoelektrarne Trbovlje (TET). Po oceni HSE gre za dober primer pravičnega prehoda premogovne regije v lokacijo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.

Ob tem se je Upravni odbor EZS seznanil še z informacijo o poročanju o izvajanju sprejetega Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), o posodobitvi NEPN ter s časovnico omenjenega procesa, kot jo je posredovalo Ministrstvo za infrastrukturo. Pristojni morajo namreč pripraviti poročilo o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji, potekala bo posodobitev strokovnih podlag za NEPN in nato še posodobitev NEPN. Slovenija mora osnutek posodobljenega priglašenega NEPN Evropski komisiji posredovati do konca junija 2023, sprejeto posodobitev NEPN pa do konca junija 2024.

EZS posveča pozornost socialnemu dialogu

Upravni odbor se je posvetil tudi socialnemu dialogu, saj je EZS podpisnik tako Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije (KPES) kot Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (KPPS). Izvršna direktorica EZS Ana Vučina Vršnak je na seji UO izpostavila pomen dobrega socialnega dialoga, ki ga EZS krepi s številnimi srečanji in pogajanji s socialnimi partnerji. Tako so pogajanja s sindikati v energetiki prinesla načelne rezultate za dvig plač na ravni obeh dejavnosti, tako elektrogospodarstva kot premogovništva, vendar dogovori še niso formalizirani.

Predstavila se je Sekcija SNK WEC

V okviru EZS deluje šest sekcij. Delo Sekcije Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC) v letih 2021 in 2022 je predstavil predsednik sekcije dr. Ivan Šmon. Posvetil se je predvsem poročilu World Energy Issues Monitor 2022 ter analizi za Slovenijo. Podrobnosti najdete tu: https://ezs.si/izslo-porocilo-issues-monitor-2022/