Sekcija IPET

O Sekciji IPET

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (v nadaljevanju IPET) deluje pod okriljem Energetske zbornice Slovenije.

Pri svojem delu sekcija promovira uporabo odprtih standardov za izmenjavo podatkov, ki bi omogočili poenotenje pristopov v informatizaciji procesov izmenjave podatkov med vsemi udeleženci na trgu na podlagi učinkovitega in standardiziranega modela. Sekcija želi s svojim delom tudi prispevati k pravilni strateški usmeritvi udeležencev energetskih trgov za celovito reševanje problemov povezanih z izmenjavo podatkov in dolgoročno zagotovitev uspešnega, učinkovitega ter preglednega delovanja energetskih trgov. Sekcija IPET želi v okviru svojih ciljev določiti ključne podatke, nosilce in skrbnike podatkov, podatkovne tokove ter opis procesov izmenjave podatkov.

Sekcija je član evropskega foruma za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike ebIX (European forum for energy Business Information eXchange – ebIX), ki razvija in standardizira procese elektronske izmenjave podatkov na energetskem trgu in pri svojem delu upošteva usmeritve Evropske unije. Predstavniki sekcije aktivno sodelujejo v projektnih skupinah menjava dobavitelja (CuS), izmenjava merilnih podatkov (EMD), ebIX tehničnem forumu (ETC) in ebIX za zemeljski plin (ebIX Gas). Poleg navedenega pa je predstavnik sekcije IPET tudi sopredsedujoči forumu ebIX. Cilji včlanitve v ebIX so predvsem izmenjava informacij in izkušenj, uporaba standardiziranih modelov procesov izmenjave podatkov in metodologij, analiza primerov dobre prakse, razvoj, optimizacija in standardizacija uporabe elektronske izmenjave podatkov v energetiki.

Sekcija IPET deluje od leta 2010 ko se je formalno preoblikovala v sekcijo iz leta 2009 ustanovljene Delovne skupine za učinkovito izmenjavo podatkov na trgu z električno energijo (UIPTEE).

Članstvo v sekciji

K včlanitvi v sekcijo vabimo vsa zainteresirana podjetja s področja trga z električno energijo in trga z zemeljskim plinom, saj se lahko z enakimi pravicami sekciji pridružijo tudi druge pravne osebe in organizacije, ki delujejo ali imajo interes na slovenskem energetskem trgu in niso podpisnice ustanovne pogodbe. Novi člani bodo k sekciji pristopili s podpisom aneksa k pogodbi o ustanovitvi sekcije.

Vse zainteresirane za članstvo prosimo, da nam sporočijo namero za včlanitev v sekcijo.

Za dodatne informacije o včlanitvi nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslov ipet@borzen.si.

IPET Section (predstavitev sekcije v angleškem jeziku)

Obvestila in dokumenti (Notifications and Documents) >>>