Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET)

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu se ukvarja z učinkovito izmenjavo podatkov na energetskem trgu in promovira uporabo odprtih standardov za izmenjavo podatkov.

K včlanitvi v sekcijo vabimo vsa zainteresirana podjetja s področja trga z električno energijo in trga z zemeljskim plinom, saj se lahko z enakimi pravicami sekciji pridružijo tudi druge pravne osebe in organizacije, ki delujejo ali imajo interes na slovenskem energetskem trgu in niso podpisnice ustanovne pogodbe. Novi člani bodo k sekciji pristopili s podpisom aneksa k pogodbi o ustanovitvi sekcije.

OPIS

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) deluje od leta 2010. Takrat je sekcija nastala na temelju Delovne skupine za učinkovito izmenjavo podatkov na trgu z električno energijo (UIPTEE). Sekcija IPET je bila ustanovljena zaradi potrebe po učinkoviti izmenjavi podatkov na energetskem trgu, pri čemer postajajo vedno bolj aktualna vprašanja glede razvoja informacijske infrastrukture, ki bi omogočila nemoteno poslovanje vseh udeležencev trga.

Sekcija IPET promovira uporabo odprtih standardov za izmenjavo podatkov, ki bi omogočili poenotenje pristopov v informatizaciji procesov izmenjave podatkov med vsemi udeleženci na trgu na podlagi učinkovitega in standardiziranega modela. Sekcija želi s svojim delom tudi prispevati k pravilni strateški usmeritvi udeležencev energetskih trgov za celovito reševanje problemov, povezanih z izmenjavo podatkov, in za dolgoročno zagotovitev uspešnega, učinkovitega ter preglednega delovanja energetskih trgov. Sekcija IPET želi v okviru svojih ciljev določiti ključne podatke, nosilce in skrbnike podatkov, podatkovne tokove ter opis procesov izmenjave podatkov.

Sekcija je član evropskega foruma za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike ebIX (European forum for energy Business Information eXchange – ebIX), ki razvija in standardizira procese elektronske izmenjave podatkov na energetskem trgu in pri svojem delu upošteva usmeritve Evropske unije. Predstavniki sekcije aktivno sodelujejo v več projektnih skupinah ebIX. Cilji včlanitve v ebIX so predvsem izmenjava informacij in izkušenj, uporaba standardiziranih modelov procesov izmenjave podatkov in metodologij, analiza primerov dobre prakse, razvoj, optimizacija in standardizacija uporabe elektronske izmenjave podatkov v energetiki.

 

  Kontakt:

  ezs@ezs.si
  Predsednik:
  dr. Blaž Krese, GEN-I: blaz.krese@gen-i.si

   

  Podpredsednika:
  Janez Stergar, Agencija za energijo: janez.stergar@agen-rs.si

  David Copič, Borzen: david.copic@borzen.si

  Člani:

  12 aktivnih članov in 7 opazovalcev

  Aktualno

   

  V letu 2022 bo delovanje sekcije osredotočeno na aktivnosti za zagotovitev učinkovitega in urejenega prehod k uvrščanju negospodinjskih odjemalcev z močjo pod 43 kW v merjen odjem ter priprave na nadaljnje širjenje nabora prevzemno-predajnih mest, ki se jih bo postopno vključevalo v merjen odjem. Ob tem bo sekcija svojo pozornost posvečala tudi procesu uvajanja koncepta merilne točke in s tem povezanim izmenjavam podatkov. Sekcija bo aktivno spremljala in se opredeljevala do prihajajočih novosti na energetskem trgu. V letu 2022 se bo namreč nadaljevalo sprejemanje področne zakonodaje za prenos zakonodajnih svežnjev »CEP« ter »FitFor55«, kar prinaša številne novosti in prilagoditve (trg prožnosti in umeščanje neodvisenga agregaotrja, prenova bilančnega obračuna, nove vloge na trgu: aktivni odjemalec, skupnosti itd.). Sekcija IPET se bo glede predlaganih sprememb prvenstveno odzivala s stališči in predlogi za zagotovitev ustreznega in učinkovitega »podatkovnega okolja«. Prav tako bo sekcija po potrebi obravnavala vidike povezane z izmenjavo podatkov v kontekstu prihajajočega omrežnega kodeksa (pravil) za kibernetsko varnost v energetskem sektorju upoštevaje deležnike v obsegu pravil in statusom implementacije.