15. obletnica ustanovitve EZS

15. 06. 2022

EZS letos junija obeležuje 15. obletnico od ustanovitve.

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je bila ustanovljena 15. junija 2007 in v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana 29. oktobra istega leta. Delovati je začela 1. januarja 2008.

NEKAJ AKTUALNIH ZADEV:

Kakšna so stališča EZS do aktualnih energetskih vprašanj?

Stališča EZS sprejema Upravni odbor EZS. Po vsakem zasedanju UO objavljamo ključna stališča na tej spletni strani. Povezave do stališč: glede podnebnih in energetskih vprašanj, do Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), do izstopa iz premoga, do svežnja Pripravljeni na 55 ter JEK2, do visokih cen energentov, do posledic vojne v Ukrajini.

Kje lahko izvem več o izzivih energetskega prehoda?

EZS je pripravila posebno podstran na svoji spletni strani, ki je posvečena energetskemu dialogu. Zbrali smo številne povezave na ključne strateške in zakonodajne dokumente na tem področju, dodali smo tudi nekaj povezav na televizijske oddaje, kjer slovenski energetiki podajajo mnenja o aktualnih temah. Več: https://ezs.si/energetski-prehod/

Kje lahko pridobim več informacij in podatkov o slovenski energetiki?

V Energetski zbornici Slovenije spodbujamo podnebni in energetski dialog na vseh ravneh – tudi s publikacijami za večjo informiranost in ozaveščenost družbe o pomenu energije.


Priporočamo v branje:

ZA VSE GENERACIJE: Energija Slovenije

Energija Slovenije prinaša nekaj bistvenih informacij o energiji v svetu, predvsem pa se osredotoči na energijo oziroma energetiko v Sloveniji: kaj je zanjo značilno, kakšna je uvozna odvisnost, kakšna je energetska mešanica države, v katerih okvirih deluje slovenska energetika, kakšen je širši kontekst in s katerimi omejitvami pri snovanju napredne, nizkoogljične družbe se spopadamo kot država.

Publikacija v slovenskem jeziku: https://ezs.si/publikacije/Energija-Slovenije-2021.pdf

Publikacija v angleškem jeziku: https://ezs.si/publications/Energy-in-Slovenia-2021.pdf

ZA MLADE: Sistem kvalifikacij na področju elektrotehnike, elektronike, avtomatizacije, energetike ter elektronskih komunikacij

Publikacijo je izdal Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) z namenom celovito predstaviti nabor omenjenih kvalifikacij, širšo sliko omenjenih panog in položaj kvalifikacij v njih. Publikacija je namenjena različnim skupinam deležnikov, ki so na raznovrstne načine povezani z izbranim področjem: delodajalcem, zbornicam, sindikatom, izobraževalnim ustanovam, strokovnim institucijam, predstavnikom ministrstev in tudi širši zainteresirani javnosti. EZS je prispevala del, ki se nanaša na energetiko.

Publikacija: https://www.nok.si/sites/www.nok.si/files/dokumenti/2021_julij_sistem_kvalifikacij_na_podrocju_elektrotehnika_web_0.pdf


POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI GLEDE EZS:

Koga predstavlja EZS?

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pretežno pridobitne energetske dejavnosti. Energetska zbornica Slovenije (EZS) torej povezuje in zastopa interese svojih članov, ki so tako ali drugače povezani z energetiko.

Kdo so člani EZS?

V EZS so včlanjena večinoma podjetja – proizvajalci in distributerji energije ter operaterji na trgu plina in elektrike, tudi mala in srednja podjetja (MSP), člani pa prihajajo tudi iz akademske sfere.

Kdo lahko postane član EZS?

Člani EZS so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem oziroma prebivališčem v RS, ki pretežno opravljajo energetske dejavnosti, dejavnosti povezane z energijsko oskrbo in rabo in druge gospodarske dejavnosti.

Za kaj si prizadeva EZS?

Temeljni namen in cilji vseh dejavnosti EZS so prispevati k izboljševanju poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti članov na globalnem trgu ter s tem tudi k rasti in učinkovitosti slovenskega gospodarstva. Naloge EZS vključujejo tudi ekonomsko socialni dialog (EZS ima položaj enega od združenj delodajalcev v Republiki Sloveniji), delo na področju zakonodaje in politike (sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike), informiranje in svetovanje članom, izobraževanje ter organizacijo dogodkov.

Katere so konkretne naloge EZS?

Energetska zbornica Slovenije (EZS) samostojno sprejema in uveljavlja stališča svojih članov tako v odnosu do zunanjih deležnikov v Sloveniji in na ravni Evropske unije, sodeluje z uradnimi organi, vključno na sejah odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej zadevajo interese članov EZS. EZS izraža in zastopa tudi druge posebne interese energetskih dejavnosti. Z namenom uresničevanja specifičnih interesov članov lahko EZS sklepa pogodbe o sodelovanju z drugimi organizacijami.

Ali je EZS samostojna zbornica?

Da. Samostojno deluje od leta 2008.

Kako je EZS povezana z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS)?

Energetska zbornica Slovenije (EZS) je samostojna pravna oseba. Ne deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), vendar pa z njo tesno sodeluje. Člani EZS so bili v preteklosti povezani v okviru GZS Energetske zbornice kot enote GZS. Nekateri člani EZS delujejo tudi v okviru Strateškega sveta za energetski prehod (SSEP) pri GZS, ima pa EZS tudi predstavnike v skupščini GZS. V mandatnem obdobju 2019-2023 so to: Tomislav Malgaj, direktor Termoelektrarne Brestanica (TEB), Mitja Tašler, direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), Drago Polak, nekdanji direktor Savskih elektrarn Ljubljana (SEL), Darijo Vrabec iz Elektra Primorska.