Upravni odbor EZS o izstopu iz premoga

13. 04. 2021

Ključno sporočilo: Z zaprtjem PV in TEŠ se bo energetska odvisnost od uvoza električne energije izrazito povečala, če ne bomo istočasno poskrbeli za nadomestitev z drugimi viri.

V torek, 13. aprila 2021, je preko video povezave zasedal Upravni odbor (UO) Energetske zbornice Slovenije (EZS). UO je obravnaval osnutek Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki so ga pripravili na Ministrstvu za infrastrukturo (MzI). UO EZS pozdravlja razpravo glede omenjene Nacionalne strategije za izstop iz premoga in je mnenja, naj pravični prehod zajame več vidikov – tako usodo premogovnih regij (prestrukturiranje gospodarstva in spodbujanje podjetništva) kot usodo podjetij Premogovnik Velenje (PV), Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) in Skupine Holding slovenske elektrarne (HSE).

»Izstop iz premoga pomeni odpoved eni vrsti pridobivanja električne energije, kar bo v Sloveniji prineslo velik primanjkljaj v domači proizvodnji električne energije (za okoli tretjino manj lastne elektrike) in posledično negativni vpliv na družbeno-ekonomski razvoj države. Vsaka država, vsako gospodarstvo in nenazadnje vsako gospodinjstvo potrebuje energijo, ki jo je treba od nekod vzeti – bodisi iz lastne proizvodnje bodisi iz uvoza. Z zaprtjem PV in TEŠ se bo energetska odvisnost od uvoza električne energije izrazito povečala, če ne bomo istočasno poskrbeli za nadomestitev z drugimi viri. Zato ocenjujemo, da je treba vzporedno z odločitvijo o izstopu iz premoga sprejeti tudi odločitve za gradnjo novih nizkoogljičnih proizvodnih enot za električno energijo v Republiki Sloveniji,« poudarja UO EZS.

Člani Upravnega odbora EZS so tudi izpostavili, da prehod v nizkoogljično in podnebno nevtralno krožno gospodarstvo zahteva usklajeno delovanje številnih deležnikov iz vseh sektorjev in z vseh ravni države in družbe, vključno tistih, ki so člani EZS. »Želimo si usklajenega sprejemanja različnih strateških dokumentov RS (podnebje-energetika-prostor), ki naj jih podpirajo programski dokumenti za črpanje evropskih sredstev v obdobju 2021-2027.

Slovensko gospodarstvo in slovenska energetika potrebujeta stabilni okvir delovanja. Ta je za energetski sektor nujen, če naj država preko energetskih družb dosega zanesljivo, trajnostno, konkurenčno in cenovno sprejemljivo oskrbo z energijo,« so dejali člani UO EZS.

Seje UO EZS se je udeležil državni sekretar na MzI Blaž Košorok.

Ozadje: MzI je 15. marca 2021 začel z javno obravnavo osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) in dopolnjenega okoljskega poročila. Javna obravnava poteka do 15. aprila. Za Savinjsko-Šaleško regijo je predlagan najbolj ambiciozen scenarij izstopa iz premoga (najkasneje leta 2033). Za regijo Zasavje je predlagan Harmoničen scenarij, ki predvideva uravnotežena vlaganja v človeške vire in podjetništvo.

Nova publikacija EZS: Energija Slovenije

UO EZS se je seznanil s publikacijo Energija Slovenije – pregled stanja, trendov in izzivov v energetiki, ki jo je pripravila strokovna služba EZS. Publikacijo je EZS pripravila z namenom informiranja širše javnosti ter spodbujanja celovite razprave o prihodnosti energetike v Sloveniji.

Tiskani izvod prejmejo vsi člani EZS in ključni partnerji EZS, izvod v elektronski obliki pa bo v mesecu aprilu na voljo brezplačno na spletni strani EZS.

V angleškem jeziku bo publikacija na voljo predvidoma konec maja, torej še pred začetkom predsedovanja EU, ki ga bo Slovenija prevzela 1. julija 2021. S tem bo EZS približala energetiko v Sloveniji tudi mednarodni javnosti, posebej v organizacijah, katerih članica je EZS. To so Evropsko združenje elektroenergetske industrije Eurelectric s sedežem v Bruslju (v okviru EZS deluje Sekcija Eurelectric); Mednarodno združenje za energetsko ekonomiko (International Association for Energy Economics – IAEE) s sedežem v Clevelandu, Ohio, ZDA (v okviru EZS deluje Sekcija SAEE); Evropski forum za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike (European forum for energy Business Information eXchange – ebIX, sedež ima v Amersfoortu na Nizozemskem), katerega član je Sekcija IPET pri EZS; Svetovni energetski svet (World Energy Council – WEC), s katerim sodeluje Sekcija SNK WEC pri EZS.