Prioritete dela sekcij EZS v letu 2021

18. 12. 2020

V okviru EZS deluje šest sekcij in vse načrtujejo dejavno leto 2021. Preverite, kaj se pričakuje v letu 2021 in kakšne bodo prednostne naloge sekcij EZS.

Sekcija Eurelectric

Sekcija Eurelectric se bo v letu 2021 prioritetno posvetila proaktivnemu vključevanju v delo odborov in delovnih skupin Eurelectrica, na za slovensko elektroenergetiko pomembnih področjih, in sicer:

 • distribucije električne energije,
 • proizvodnje električne energije,
 • strukturiranja pravičnega prehoda kot tudi
 • implementacije Zelenega dogovora v pravni red EU.

Cilj je prispevati k upoštevanju strateških interesov slovenskih elektroenergetskih podjetij v ključnih dokumentih na ravni EU na področju energetike oziroma trajnostnega razvoja.

Sekcija Eurelectric si prizadeva za obveščanje zainteresirane strokovne javnosti o dogajanju na ravni Eurelectric in v Evropski uniji, za izmenjavanje informacij in dobrih praks ter seznanjanje s študijami, stališči, gradivi in seminarji Eurelectric.

To je še posebej pomembno v času energetskega prehoda, ki ga v največji meri zaznamuje prav nova elektrifikacija in s tem povezan bistven dvig rabe električne energije v gospodarstvu, v prometu, v gospodinjstvih in tudi v storitvenem sektorju.

Sekcija Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (Sekcija SAEE)

Glavne aktivnosti v letu 2021:

 • redne seje (predvidoma tri v koledarskem letu),
 • uresničevanje ciljev in ažuriranje Manifesta energetske ekonomike,
 • nadaljnje delo delovnih skupin v smeri mednarodnega sodelovanja, podpore mladim in razvoju upravljanja s človeškimi viri, uravnoteženja spolov, zelene mediacije in povezovanje z ostalimi sekcijami, ki delujejo v okviru EZS in podpornimi organizacijami/združenji,
 • Znanstvena konferenca SAEE v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani,
 • sodelovanje pri energetskih razpravah En.Ekonomika & vizija, ki so glede na čas, v katerem se nahajamo, nadomestile konference En.ekonomika & industrija, spremljanje ter udeleževanje na webinarjih in dogodkih IAEE.

Sekcija za daljinsko ogrevanje (Sekcija DO)

Glavne aktivnosti v letu 2021, v katerem sta predvideni dve srečanji, bodo povezane z uresničevanjem ciljev »Primerjalne študije podjetij daljinskega ogrevanja«, ki je bila pripravljena leta 2020. Cilji so med drugim: povečanje izkoriščenosti sistemov DO, dvig energetske učinkovitosti in povečanje deleža obnovljivih virov energije (OVE) v sistemih daljinskega ogrevanja.

Sekcija DO se bo tudi vključevala v pripravo zakonodajnih sprememb, ki so že v teku, in v zagotavljanje možnosti koriščenja sredstev okrevanja po pandemiji in prehoda v zeleno gospodarstvo.

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (Sekcija IPET)

Aktivnosti v letu 2021 bodo osredotočene na vidike izmenjave podatkov za potrebe razvijajočih se trgov s prožnostjo, na nove vloge na trgu, kot sta aktivni odjemalec in neodvisni agregator, ter na druge teme, povezane s spremembami, ki izhajajo iz normativnih zahtev EU ter uveljavitve področne zakonodaje. Nadaljevale se bodo tudi zaradi izrednih razmer začasno zadržane aktivnosti – denimo v okviru delovne skupine za prehod odjemalcev pod 43 kW v t. i. merjen odjem.

Sekcija želi s svojim delom prispevati k pravilni strateški usmeritvi udeležencev energetskih trgov za celovito reševanje problemov, povezanih z izmenjavo podatkov in dolgoročno zagotovitev uspešnega, učinkovitega ter preglednega delovanja energetskih trgov.

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (Sekcija SVDEE)

Več prioritet v 2021:

 • Ena izmed ključnih prioritet je povezana s prehodom na 15-minutni obračunski interval, ki bo prinesel višje stroške odstopanj v povezavi s stroški izravnave elektroenergetskega sistema Slovenije. Sekcija SVDEE bo regulatorja, Agencijo za energijo, aktivno opozarjala na morebitne nerealno visoke zneske oziroma obremenitve dobaviteljev (podobno kot pri stroških »sekundarne regulacije« v letu 2019). Če bo prišlo do zvišanja cen za sekundarno regulacijo, bodo stroški odstopanj narasli najmanj iz treh razlogov: 1. prehod na 15-minutni obračunski interval; 2. enormno zvišanje cen za sekundarno regulacijo; 3. netipično delovanje odjema zaradi epidemije Covid-19. To področje je za sekcijo zelo pomembno.
 • Nadalje bo treba definirati pravila glede prijave voznih redov in definirati finančno nevtralnost dobaviteljev v primeru uvedbe modela neodvisnega agregatorja, pri čemer potekajo usklajevanja z Borzenom in Agencijo za energijo.
 • Aktivno sodelovanje pri pripravi vsebinskih pripomb na zakonodajo, ki se sprejema, denimo zakon o električni energiji in zakon o OVE. Pričakuje se sprejetje sistemskih obratovalnih navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) in s tem v zvezi spremembe zavarovanj omrežnine v odnosu do sistemskega operaterja SODO. Od SODO pričakujejo odgovor o izvajanju vračil zneskov omrežnin iz insolvenčnih postopkov.

Sekcija Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC)

Delo v 2021 bo usmerjeno v:

 • sodelovanje z WEC pri naslednjih projektih:
 • sodelovanje z ostalimi sekcijami znotraj EZS in s panožnimi združenji in znanstveno akademskimi organizacijami v nacionalnem prostoru,
 • pod okriljem EZS sodelovanje z državnimi organi (Ministrstvo za infrastrukturo – MzI, Ministrstvo za okolje in prostor – MOP):
 • organizacijo razprav – okroglih miz. V letu 2021 bo predvidoma organiziran dogodek o ambicioznosti in doseganju ciljev NEPN (v času in v povezavi s slovenskim predsedovanjem Slovenije Svetu EU).