Prioritete dela sekcij EZS v letu 2022

13. 01. 2022

V okviru EZS deluje šest sekcij in vse načrtujejo dejavno leto 2022. Preverite, kaj se pričakuje v tem letu in kakšne bodo prednostne naloge sekcij EZS.

Sekcija Eurelectric

Člani slovenske Sekcije Eurelectric se redno udeležujejo sestankov delovnih skupin v okviru združenja Eurelectric in na podlagi temeljitih analiz trga, tehnologij in zakonodaje, razpravljajo o vprašanjih, pomembnih za dejavnost elektroenergetike v Evropski uniji in Sloveniji ter skušajo identificirati skupni interes in vključiti stališča slovenske Sekcije Eurelectric v stališča Eurelectric, ki so posredovana Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in drugim relevantnim odločevalcem na ravni EU. Tako bodo v letu 2022 člani Sekcije Eurelectric proaktivno vključeni v delo delovnih skupin na segmentu distribucije električne energije, proizvodnje električne energije, strukturiranja pravičnega prehoda kot tudi pri pripravi novega zakonodajnega svežnja Evropske unije Pripravljeni na 55 (Fit for 55), ki bo omogočil doseganje ambicioznejših podnebnih ciljev EU do leta 2030. Ključni cilj Sekcije Eurelectric je uveljaviti strateške interese slovenskih elektroenergetskih podjetij v ključnih zakonodajnih in strateških dokumentih EU na področju energetike.

Sekcija Eurelectric se bo v letu 2022 zavzemala za doseganje naslednjih ključnih ciljev:

 • strukturirati zakonodajni sveženj Pripravljeni na 55 (Fit for 55) v interesu slovenske energetike na področju obnovljivih virov energije (OVE), učinkovite rabe energije (URE), daljinskega ogrevanja, sheme za trgovanje z izpusti (EU ETS), pravičnega prehoda, državnih pomoči, pravične porazdelitve bremen med sektorji;
 • vključitev Slovenije v med upravičenke do sredstev Modernizacijskega sklada;
 • spodbuditi umeščanje OVE v prostor skladno z načrtovanimi smernicami EU o pospešitvi postopkov pridobivanja dovoljenj za projekte OVE;
 • prepoznanje vloge jedrske energij kot pomembnega stebra za doseganje podnebne nevtralnosti EU do leta 2050;
 • uvrstitev zemeljskega plina kot ključnega energenta energetskega prehoda;
 • ustrezna umestitev proizvodnje in rabe nizkoogljičnega in zelenega vodika;
 • sooblikovanje dokončnih predlogov sprememb delovanja trga z energijo in trga ogljika po objavi podrobnejše analize delovanja trgov s strani Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) in Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), skladno z zahtevami iz nabora orodij Evropske komisije za ukrepanje (»Toolbox).

Sekcija Eurelectric si prizadeva za obveščanje zainteresirane strokovne javnosti o dosežkih in aktivnostih združenja Eurelectric v Evropski uniji, za izmenjavo informacij in dobrih praks ter seznanitev s študijami, stališči, gradivi in seminarji Eurelectric. Izmenjava informacij je še posebej pomembna v času energetskega prehoda in priprave novega zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55, ki ga v največji meri zaznamuje – ob pospeševanju ukrepov URE – prav nova elektrifikacija celotne družbe z namenom znižanja emisij toplogrednih plinov za 55 % do leta 2030.

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (Sekcija IPET)

V letu 2022 bo delovanje sekcije osredotočeno na aktivnosti za zagotovitev učinkovitega in urejenega prehod k uvrščanju negospodinjskih odjemalcev z močjo pod 43 kW v merjen odjem ter priprave na nadaljnje širjenje nabora prevzemno-predajnih mest, ki se jih bo postopno vključevalo v merjen odjem. Ob tem bo sekcija svojo pozornost posvečala tudi procesu uvajanja koncepta merilne točke in s tem povezanim izmenjavam podatkov. Sekcija bo aktivno spremljala in se opredeljevala do prihajajočih novosti na energetskem trgu. V letu 2022 se bo namreč nadaljevalo sprejemanje področne zakonodaje za prenos zakonodajnih svežnjev »CEP« ter »FitFor55«, kar prinaša številne novosti in prilagoditve (trg prožnosti in umeščanje neodvisenga agregaotrja, prenova bilančnega obračuna, nove vloge na trgu: aktivni odjemalec, skupnosti itd.). Sekcija IPET se bo glede predlaganih sprememb prvenstveno odzivala s stališči in predlogi za zagotovitev ustreznega in učinkovitega »podatkovnega okolja«. Prav tako bo sekcija po potrebi obravnavala vidike povezane z izmenjavo podatkov v kontekstu prihajajočega omrežnega kodeksa (pravil) za kibernetsko varnost v energetskem sektorju upoštevaje deležnike v obsegu pravil in statusom implementacije.

Sekcija Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (Sekcija SAEE)

Glavne predvidene aktivnosti SAEE v letu 2022 so redne seje (najmanj tri v koledarskem letu), ažuriranje in uresničevanje ciljev Manifesta energetske ekonomike, nadaljnje delo delovnih skupin v smeri mednarodnega sodelovanja, podpore mladim in razvoju upravljanja s človeškimi viri, uravnoteženja spolov in povezovanje z ostalimi sekcijami, ki delujejo v okviru EZS ter podpornimi organizacijami/združenji. Predvidena je tudi izvedba tretje znanstvene konference pod okriljem Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Sekcija za daljinsko ogrevanje (Sekcija DO)

V letu 2022 bo rdeča nit aktivnosti sekcije uresničevanje usmeritev »Primerjalne študije podjetij daljinskega ogrevanja« iz leta 2020. Transformacija energetskega zakona s prenosom direktiv EU je delno že izvedena in v tem delu nas čaka implementacija na področje daljinskega ogrevanja (učinkovitost sistemov in povečanje deleža obnovljivih virov energije). V delu energetskega zakona se transformacija nadaljuje, ključna bosta Zakon o oskrbi s toploto in Zakon o energetski politiki, hkrati pa bo v Sekciji pozornost namenjena tudi podzakonskim predpisom ter zakonskim spremembam na drugih področjih, povezanih z dejavnostjo sistemov daljinskega ogrevanja. Aktivnosti sekcije bodo usmerjene tudi v zagotavljanje možnosti koriščenja finančnih spodbud iz Načrta za okrevanje in odpornosti (NOO) po pandemiji ter prehoda v zeleno gospodarstvo (večletni finančni okvir 2021–2027). Sekcija DO bo seveda tudi spremljala posledice zaradi nenadnih in enormno visokih povišanj cen energentov ter se zavzemala za sprejem ustreznih ukrepov za blažitev posledic za odjemalce.

V letu 2022 sta predvideni dve srečanji članov sekcije, na katerih se bodo  predstavile aktualne teme s področja daljinskega ogrevanja. Spomladansko srečanje bo volilno, ker se v letu 2022 izteka mandat vodstvu Sekcije DO.

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (Sekcija SVDEE)

V letu 2022 bo Sekcija SVDEE nadaljevala z delom na številnih področjih, kjer so se že v letu 2021 pokazali izzivi. Ti so med drugim povezani s stroški odstopanj v povezavi s stroški izravnave elektroenergetskega sistema Slovenije. Tukaj gre pričakovati sodelovanje z Agencijo za energijo.

Nasploh bodo visoke cene energije, do katerih je prišlo jeseni 2021, zaposlovale Sekcijo SVDEE v letu 2022. Visoke cene energije so namreč izziv za dobavitelje in nekateri dobavitelji, ki sicer niso člani EZS, so razglasili bodisi konec poslovanja bodisi prenehanje dobave svojim odjemalcem.

Nadalje bo treba definirati pravila glede prijave voznih redov in definirati finančno nevtralnost dobaviteljev v primeru uvedbe modela neodvisnega agregatorja, pri čemer potekajo usklajevanja z Borzenom in Agencijo za energijo.

Člani sekcije bodo aktivno sodelovali pri pripravi vsebinskih pripomb na zakonodajo, ki se bo sprejemala.

Sekcija Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC)

Delo SNK WEC bo v 2022 osnovano na dosedanjih aktivnostih in bo usmerjeno v:

 1. izmenjavo stališč in preučitev možnosti bolj tesne vključitve Ministrstva za infrastrukturo (MzI) v delovanje SNK WEC,
 2. sodelovanje z WEC pri naslednjih projektih:
 3. aktivno vključevanje v delovanje WEC na evropski in mednarodni ravni – sodelovanje v programskem odboru WEC ter delovni skupini »Humanising Energy« pri pripravi usmeritev, vsebin, dogodkov,
 4. sodelovanje z ostalimi sekcijami znotraj EZS in s panožnimi združenji in znanstveno akademskimi organizacijami v nacionalnem prostoru,
 5. pod okriljem EZS sodelovanje z državnimi organi (Ministrstvo za infrastrukturo – MzI, Ministrstvo za okolje in prostor – MOP):
  • sodelovanje SNK WEC v okviru razprav in javnih razgrnitev pomembnih strateških dokumentov s področja energetskih in podnebnih politik tako na nacionalni kot na EU ravni, z ozirom na globalne trende,
  • vključevanje predstavnikov državnih organov v okrogle mize in konference, ki jih organizirajo EZS, SNK WEC ali WEC,
 6. organizacijo razprav – okroglih miz. Jeseni 2022 se predvideva dogodek v okviru objave poročila WEC Trilemma Index Report 2022 (v povezavi z aktualnim dogajanjem na področju energetike v Sloveniji – izstop iz premoga, prenova NEPN, na ravni EU sprejemanje zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55).